Otázka profesionalizace sociální práce: Sen o prestiži by měl být nahrazen závazkem k utlačovaným

Radka Janebová

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí.

Abstrakt

CÍLE: Cílem článku je zjistit, jak se staví k profesionalizaci sociální práce kritičky a kritici neoliberalizace sociální práce a jak jsou zjištěné reflexe přítomné v české diskusi o profesionalizaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem jsou kritická praxe sociální práce a anti-opresivní přístupy vycházející z kritiky neoliberalismu. METODY: K dosažení první části cíle bylo využito studium odborné anglicky psané literatury ke kritické praxi a anti-opresivním přístupům v sociální práci. Pro druhou část cíle byly analyzovány texty z české diskuse k profesnímu zákonu a veřejné dokumenty nejvýznamnějších zastřešujících profesních asociací a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR týkající se výkonu profese. VÝSLEDKY: Analýza dokumentů ukázala, že profesionalizace je dvojsečná zbraň. Na jedné straně může vést ke kolaboraci s asociálním systémem v rámci prosazování profesních zájmů, ale na straně druhé může být při určité transformaci užitečnou platformou pro prosazování klientských práv a zájmů. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Většina českých sociálních pracovnic a pracovníků usilujících o profesionalizaci sociální práce ji pravděpodobně spojuje s představou moderního profesionalismu. Z pohledu prezentovaných perspektiv se jeví být vhodnější cestou nová profesionalizace.

Klíčová slova

kritická praxe, anti-opresivní přístupy, neoliberalismus, profesionalizace, profesionalismus, odbory

s. 76-93

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné