2/2021

Raná péče a sociální práce

Milé čitateľky a čitatelia, do rúk sa vám dostalo číslo časopisu 2/2021, pod názvom Raná péče / Včasná intervencia. Tematické zameranie jednotlivých čísel pripravuje redakčná rada vždy pár rokov dopredu. Náš časopis je na edičnom trhu už niekoľko rokov, preto sa témy postupne zužujú a čoraz viac špecifikujú. Zobrazit text

Cieľom je prezentovať teoretické koncepty starostlivosti o seba v súvislosti s rizikovým správaním adolescentov. Zamerali sme sa i na vymedzenie prevencie, ako jednej zo súčastí starostlivosti o seba. Samotná starostlivosť o seba prispieva k celkovej psychickej a fyzickej pohode a zdravému vývinu prostredníctvom skvalitňovania životného štýlu (Lovaš, 2017).Zobrazit text

Cílem je zhodnotit konkrétní případ využití participativní techniky photovoice pro participativní plánování v městském prostoru a perspektivou (marginalizované skupiny) osob bez domova reflektovat jejich zapojení a z uvedeného stanovit implikace pro sociální práci. Zobrazit text