Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života

Ladislav Sojka

Medailon autora:

Ing. Ladislav Sojka, CSc., je docentom v odbore Manažment a vedúci katedry manažmentu. Pôsobí dlhodobo, najprv v priemyselnej sfére a vo výskumných zariadeniach a teraz v akademickej oblasti v problematike kvality, s akcentom na kvalitu pracovného života. V roku 2007 vydal monografiu s názvom „Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty“. Rovnováha pracovného a mimopracovného života je jedným zo súvisiacich konštruktov.

Abstrakt:

Príspevok stručne uvádza dôvody, pre ktoré je nutné sa zapodievať problematikou rovnováhy pracovného a mimopracovného života. Prezentuje stav problematiky na základe literárnych poznatkov a koncentruje sa na zavedenie definície rovnováhy, uvádza jej základné formy. V závere sú naznačené opatrenia na zlepšenie rovnováhy.

Klíčová slova:

rovnováha pracovného a mimopracovného života, kvalita pracovného života, riadenie ľudských zdrojov

s. 101 – 107