Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce

Mirka Nečasová

Medailon autora:
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a působí také v Mediačním centru v Brně, z. s., jako mediátorka. Oblastí jejího výzkumného a vědeckého zájmu je etika v sociální práci, supervize, vyjednávání a mediace a v rámci spolupráce na výzkumných projektech VÚPSV také problematika sociální integrace imigrantů v ČR, role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování a etická dilemata a proměna profesních hodnot v sociální práci.

Abstrakt:
CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jak koresponduje přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům s požadavky a hodnotami vyjádřenými v Globální definici sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Prostředí, ve kterém sociální pracovníci vyvíjejí svoji činnost, je v postmoderní společnosti provázeno různými změnami a nejistotami. Autoři poukazují na rozporuplnou povahu sociální práce i na nová sociální rizika a dopady neoliberalismu. Mají-li sociální pracovníci v těchto podmínkách obstát, je třeba, aby měli jasnou představu o profesi sociální práce a své úloze a dokázali reagovat na nové trendy a požadavky. Tyto požadavky jsou vyjádřeny v základních dokumentech profese, především v definici sociální práce. Ve výzkumu se tedy zaměřuji na trendy vyjádřené v aktuální Globální definici sociální práce a na přístupy účastníků výzkumu ke strategickým dilematům, která svou povahou vybízejí k reakci v intencích hodnot uvedených v Globální definici. METODY: Téma bylo zkoumáno prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie zaměřené na přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům. VÝSLEDKY: Z výsledků vyplývá, že účastníci výzkumu se ztotožňují s předchozí definicí sociální práce a trendy vyjádřené v aktuální definici až na výjimky nereflektují. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka uvádí doporučení pro výuku budoucích sociálních pracovníků.

Klíčová slova:
definice sociální práce, strategická dilemata, hodnoty, sociální práce