1/2004

Standardy kvality v sociálních službách

Článek upozornuje manažery a řadové pracovníky organizací sociálních služeb, že mohou ve Standardech kvality sociálních služeb, které vydalo MPSV ČR v roce 2002, samostatně hledat inspiraci pro využití činností sociální práce při koncipování změn struktury činností své organizace. Autor definuje činnosti sociální práce a upozornuje na to, že ustanovení Standardů kvality vybízejí k využívání těchto činností pro dosažení cílů sociálních služeb. Na příkladu dvou případových studií organizací sociálních služeb ukazuje, jaké překážky mohou organizacím bránit ve využití činností sociální práce a jaké změny struktury činností zkoumaných organizací lze na základě poznatků doporučit.Zobrazit text

Potreba zvyšovania kvality sociálnych služieb na Slovensku je pre svoju absenciu vysoko aktuálnou témou. Pripravované legislatívne zmeny v sociálnej oblasti spolu s prebiehajúcou decentralizáciou kompetencií na samosprávy vytvárajú priestor na vytvorenie systémových podmienok pre zvýšenie kvality sociálnych služieb na Slovensku a na zmenu dôrazu z kvantitatívneho na kvalitatívny prístup. Dôvodom tejto zmeny sú vonkajšie filozofické, sociálnopolitické, právne a ekonomické podmienky a individuálne potreby občanov. Tým sú postupne vytvárané podmienky pre systém kvalitného zabezpečenia sociálnych služieb na Slovensku. Viaceré výskumy a monitoringy kvality sociálnych služieb na Slovensku poukazujú na potrebu stanovenia objektívnych kritérií hodnotenia ich kvality v súvislosti s nevyhnutnou zmenou úrovne sociálnych služieb. Na základe experimentálneho overovania hodnotenia kvality sociálnych služieb autori identifikovali tri metódy hodnotenia kvality sociálnych služieb: procesuálnu metódu hodnotenia kvality, metódu sociálneho poradenstva a supervízie, a metódu identifikácie subjektívnej spokojnosti odberatela služieb. Pre implementáciu Štandardov kvality sociálnych služieb bude potrebné, aby štandardy boli súčastou právneho systému. Rovnako bude potrebné vyškolit expertné tímy, ktoré následne uskutočnia hodnotenie kvality existujúcich sociálnych služieb.Zobrazit text

Cílem tohoto článku je provést srovnání designu a filozofie individuálních akčních plánů aplikovaných v ČR a v zemích EU v oblasti politiky zaměstnanosti s úkolově orientovaným přístupem jakožto „tradiční“ metodou využívanou v oblasti sociální práce. Srovnání obou přístupů provádíme prostřednictvím prezentace jejich cílů, funkcí a dílších charakteristik. Z výsledků vyplývá, že obě pracovní strategie jsou v prostředí České republiky totožné. Během implementace individuálních akčních plánů na vybraných úřadech práce v ČR, kterého jsme byli svědky, jsme zaznamenali nepochopení její filozofie a z ní plynoucí neefektivnosti jednotlivými zprostředkovateli práce. V závěru stati proto uvádíme doporučení, která by zlepšila jak informovanost pracovníků úřadů práce,
tak i celkovou kvalitu poskytovaných služeb zavedením Standardů kvality sociálních služeb.Zobrazit text

Stat se zabývá osobností filozofa a sociologa Tomáše Garrigua Masaryka a jeho zájmem o sociální témata. Stručně charakterizuje odraz sociálních témat v Masarykově díle. Práce se snaží najít v historii inspiraci pro současnou sociální práci.Zobrazit text

Předkládaná práce si klade za cíl představit základní prvky skupinové dynamiky. Mým cílem bylo vymezit extrémní sociometrické role v malých sociálních skupinách. Pokoušela jsem se zjistit, zda může být skupinová dynamika ovlivněna přítomností těchto rolí. Věk skupiny jsem chápala jako nezávisle proměnnou a snažila jsem se najít vztah mezi věkem a procesem skupinové dynamiky. V tomto směru
jsem studovala vývoj ve dvou malých sociálních skupinách, které jsem posléze srovnávala.Zobrazit text

Předkládaná stat se zaměřuje na lokalitu Zlatých Hor a pokouší se celkově vystihnout specifika této oblasti, centrem zájmu je analyzovat vybraný sociální problém a obsáhnout aspekty s ním související. Teoreticky se zde zabývám sociálně patologickými jevy a jejich příčinami, včetně faktorů, které ovlivnují jejich vznik, a dále způsoby jejich prevence. Pozornost je věnována základní škole a roli učitele v životě dětí ve vztahu k prevenci negativních jevů. Součástí práce je případová studie Zlatohorska, která zahrnuje sekundární zpracování dat institucí, které se zabývají výskytem sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, a výzkum prováděný formou rozhovoru s návodem. Výzkum přináší poznatky o situaci v perspektivě učitelů místní základní školy. Celkově práce podává souhrnný obraz o vybrané lokalitě a stavu zkoumaného jevu – sociálních patologiích.Zobrazit text