Přístupy využívané v sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách

Jan Vašat

Mgr. Jan Vašat, Ph.D., je absolventem doktorského studijního oboru Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výzkumně se zabývá zejména tématy inkluze, integrace, participace.

Abstrakt

CÍLE: Cílem článku je analýza základních teoretických přístupů relevantních pro sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Práce vychází z různých teoretických přístupů využívaných při práci v sociálně vyloučených lokalitách. Opírá se přitom o koncepty sociální exkluze a sociální inkluze a o teorii stavebních kamenů sociálního začleňování dle Johna Piersona. METODY: Jedná se o analýzu textů. Autor vychází z literatury zabývající se tématem sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit. VÝSLEDKY: Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách je velice různorodá a vychází často ze vzájemně protikladných východisek. Vzájemná konkurence mezi organizacemi zastávajícími různé přístupy může snižovat celkový efekt pomoci poskytované obyvatelům sociálně vyloučených lokalit. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry mohou sloužit pro další výzkum sociální práce v prostředí sociálně vyloučených lokalit i pro další diskusi o teoretických východiscích uplatnitelných pro sociální práci v tomto prostředí.

Klíčová slova

sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, sociální začleňování, participace

s. 36-52

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné