Profesionální zooterapie v sociální práci – výzvy pro vzdělávání

Kateřina Thelenová

Medailon autorů:

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci a sociální pracovnicí, metodičkou výzkumu, lektorkou a odbornou evaluátorkou v neziskovém sektoru sociálních služeb. Tematicky se zaměřuje zejména na teorie a metody sociální práce, výzkum v sociální práci a kvalitu sociálních služeb. 

Anotace:

CÍLE: Text odpovídá na otázky spojené s rolí zooterapie v sociální práci a představuje poznatky z výzkumu cíleného vzdělávání sociálních pracovníků v zooterapii. Nejde o apel na sociální pracovníky, aby byli zooterapeuty, ale na jejich zodpovědnost za zooterapii při naplňování cílů s klientem. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo perspektivou zahraničních výzkumů. Základním imperativem je profesionalita zooterapie s ohledem na potřeby klientů a metody sociální práce. Výchozími jsou americké koncepty animal-assisted intervention in social work a animal-assisted intervention in social work education, které akcentují sepětí člověka a zvířete v sociální práci. METODY: Teoretická východiska byla ověřena empiricky 24měsíčním výzkumem – zjišťováním zkušeností a očekávání ve vztahu k profesionální zooterapii v sociální práci. Respondenty byli sociální pracovníci a pomáhající profesionálové aktivně se o zooterapii zajímající a tu realizující. VÝSLEDKY: Absence definice, metodiky, standardů kvality a supervize v zooterapii v sociální práci vede k oslabení možnosti plnit cíle práce s klientem, hrozí poškození klienta, dobrého jména a kvality sociální služby a zvířete. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovník potřebuje znalost profesionální zooterapie a dovednost odlišit ji od laických a dobrovolnických činností se zvířaty. Kvalitní vzdělávání a stanovení standardů kvality zooterapie povede k ochraně pracovníka, klienta a zvířete při společném naplňování cílů.

Klíčová slova:

profesionální zooterapie, standardy kvality zooterapie v sociální práci, vzdělávání

s. 96–112