Rámec interoperability mladých dobrovolníků

Jana Kitliňská, Michaela Jurtíková

Medailon autorů:

Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D. dlouhodobě svou pozornost zaměřuje na problematiku dětí a mládeže. Po zkušenosti s působením v neziskové organizaci pověřené sociálně-právní ochranou dětí nyní působí jako akademický pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Michaela Jurtíková v současné době působí jako akademický pracovník na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Specializuje se na sociální práci se zřetelem na interkulturní edukaci.

Anotace:

Mladí lidé jsou pro rozvoj společnosti velmi důležitým prvkem. Ačkoli se dostávají stále více do zorného pole odborníků, jejich angažovanost v občanské společnosti je doposud opomíjená. Příspěvek se snaží přiblížit potenciálnost mladých lidí aktivně se ve společnosti angažovat formou dobrovolných aktivit. Přičemž zvláštní důraz je kladen na interoperabilitu, coby vrcholnou úroveň propojení potřeb a zájmu mládeže a společnosti, realizovanou prostřednictvím přeshraničního dobrovolnictví. Představen je konceptuální model dobrovolnictví mládeže, poskytující klíčové prvky a relace. Zakomponovány jsou atributy a kapacity mladých dobrovolníků, vztažené k institucionalizovanému rámci. Shrnuty jsou efekty dobrovolnictví mládeže jak na mladé dobrovolníky, tak na společenství.

Klíčová slova:

mládež, dobrovolnictví, přeshraniční dobrovolnictví

s. 69–78