4/2011

Dobrovolnictví a sociální práce

5.9.2012 Ivo Jirásek, Miroslava Jirásková recenzovaný článek

Příspěvek navrhuje rozšířit pojem dobrovolníka o dimenzi dobrodince, tedy ke svobodné vůli konat dobro připojit i aktivitu jako výraz autenticity sociálního pracovníka. Na základě předchůdné diferenciace mezi turistou a poutníkem (doloženém tematizací konkrétní kasuistiky poutní cesty „první moravské compostely“) rozlišuje činnost dobrovolníka v sociální práci do modů „dobrovolník-turista“ a „dobrovolník-poutník“. Zobrazit text

5.9.2011 Josef Slowík recenzovaný článek

Dobrovolnictví můžeme považovat za aktivitu, která se v podmínkách naší společnosti začíná v posledních několika letech velmi úspěšně rozvíjet především v oblasti sociálních služeb – a nejenom tam. Současně je to ale také významný nástroj podpory vytváření inkluzivního prostředí, které je nezbytnou součástí občanské společnosti. Autor představuje souvislosti dobrovolnictví s ohledem právě na problematiku sociální inkluze – včetně příležitostí i případných rizik, která s sebou rozvoj těchto fenoménů aktuálně přináší.Zobrazit text

5.9.2011 Alžbeta Brozmanová Gregorová recenzovaný článek

Príspevok prezentuje vybrané zistenia reprezentatívneho výskumu dobrovoľníctva realizovaného na Slovensku v roku 2011 ako súčasť národnej kampane k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 s podporu Európskej únie. Zistenia reflektuje s ohľadom na nové trendy v oblasti dobrovoľníctva identifikované v zahraničí.Zobrazit text

5.9.2011 Helena Záškodná, Adéla Mojžíšová recenzovaný článek

Článek nastiňuje problematiku dobrovolnictví v kontextu prosociálního chování. Vymezuje teoretická východiska a klíčové koncepty z pohledu evoluční a sociální psychologie. Klasifikuje typy prosociálního chování. Konfrontuje odlišné přístupy ke studiu motivace prosociálního chování a motivace k dlouhodobému a plánovanému poskytování pomoci druhým lidem – dobrovolnictví.Zobrazit text

5.9.2011 Jana Kitliňská, Michaela Jurtíková recenzovaný článek

Mladí lidé jsou pro rozvoj společnosti velmi důležitým prvkem. Ačkoli se dostávají stále více do zorného pole odborníků, jejich angažovanost v občanské společnosti je doposud opomíjená. Příspěvek se snaží přiblížit potenciálnost mladých lidí aktivně se ve společnosti angažovat formou dobrovolných aktivit.Zobrazit text

5.9.2011 Soňa Vávrová, Renata Polepilová recenzovaný článek

V předkládaném příspěvku se autorky zabývají výkonem dobrovolnické služby v hospicích, kdy se na základě provedených průzkumů zamýšlejí nad příčinami malého počtu dobrovolníků v zařízeních paliativní péče. Základní příčinu spatřují v tradici české společnosti, kdy již samo dobrovolnictví není v našem kulturně historickém kontextu dostatečně zakořeněno a bráno jako prestižní záležitost.Zobrazit text