Role rituálů v procesu truchlení

Radana Nováková

Medailon autorů:

Mgr. Radana Nováková, Ph.D., je odbornou asistentkou Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudovala učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 ukončila doktorský studijní program v oboru Antropologie. Disertační práci na téma Současné Hornolidečsko z pohledu sociokulturní antropologie obhájila na katedře antropologie a zdravovědy na Pedagogické fakultě v Olomouci.

Anotace:

Autorka v předkládaném textu pojednává o roli rituálů v procesu truchlení. V rámci přehledové studie definuje „rituál“ a z něj vycházející pojem „přechodový rituál“, ve kterém v souladu s odkazem Arnolda Van Gennepa (1909) rozlišuje zvláštní kategorie samostatných a na sebe navazujících fází. Ty vyjadřují odloučení, pomezí a sloučení, přičemž jejich význam je stále tentýž – umožňují jedinci přejít od jedné životní situace k jiné. Tím přispívají k naplnění důležitých životních funkcí. Průběh jednotlivých fází autorka dokládá na příkladu pohřebních rituálů, které byly popsány v polovině 19. století ve Vizovicích.

Klíčová slova:

pohřeb, pohřební obřad, přechodový rituál (odloučení, pomezí, přijetí), rituál, rituální chování, smrt, sociální a kulturní antropologie, truchlení, umírání, zármutek

s. 115–123