Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí

Michaela Vaško

Medailon autorů:

Mgr. Michaela Vaško vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v současné době studuje doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako vedoucí odboru sociálních věcí a problematikou sociální práce s rodinami se zabývá necelých deset let. Praxi s rodinami má jak v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tak i v sociální službě SAS. Autorka také působí sedmým rokem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde participuje na výuce sociální práce a supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník.

Anotace:

CÍL: Předkládaný text přináší odpovědi na otázku: „Jakou roli sehrávají sociální pracovníci v proměnlivých přístupech rodičů k léčbě enurézy dětí?“  TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Enuréza (pomočování) je neovladatelný jev obsahu močového měchýře u dítěte ve věku, kdy se již předpokládá, že je tato kontrola samozřejmá. Většinou se jedná o rodiny dysfunkční, které mají s řešením enurézy dítěte problém. U rodičů není vždy samozřejmé, že s dítětem lékaře navštíví, jeho doporučení rozumí a je dodržují. METODY: Pro zodpovězení otázky byla užita kvalitativní výzkumná strategie, metoda několikanásobné případové studie. Metodami sběru dat byly analýzy dokumentů (spisové dokumentace dětí, lékařské zprávy, zprávy od dalších spolupracujících institucí a záznamy ze sociálních šetření) a pozorování. Záměrně byly vybrány tři případy klientských rodin s typologicky odlišnými přístupy k léčbě, které jsou evidovány na orgánu sociálně-právní ochrany dětí. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že přístupy rodičů k léčbě enurézy jsou aktivní nebo ambivalentní až pasivní a závisí na osobnostech a schopnostech rodičů. Role, které zastávají sociální pracovníci při práci s těmito rodinami, jsou motivační, poradenské, aktivizující, podpůrné a kontrolní. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce lze využít v praxi sociální práce v souvislosti s otázkou profesionálního přístupu sociálních pracovníků při práci s klienty, dobrou znalostí metod sociální práce a také vzděláváním sociálních pracovníků.

Klíčová slova:

enuréza, rodina, sociální pracovník, role, sociálně-právní ochrana, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi, behaviorální terapie, strategická terapie, strukturální terapie, silné stránky, terénní práce

s. 105–122