Různorodá pojetí komunitních center v současném diskurzu komunitní práce

Zuzana Stanková, Adéla Recmanová, Barbora Gřundělová, Hana Žurovcová

Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala sociální práci tamtéž. Věnuje se sociální exkluzi, komunitní práci, sociální práci v kontextu sociálně vyloučených lokalit a sociálním zdrojům.

Mgr. Adéla Recmanová, Ph.D., je externí pracovnicí na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala sociální práci tamtéž. Věnuje se zejména metodické podpoře komunitní práce. V praxi se věnuje také prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce FSS OU. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své výzkumné a publikační činnosti se věnuje sociální práci s rodinou, komunitní práci a sociální exkluzi.

Mgr. et Bc. Hana Žurovcová je členka Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty Fakultní nemocnice Ostrava. Pracuje pro MPSV ČR jako členka týmu realizujícího systematické návštěvy ústavních zařízení pro děti. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se tématem SPOD, komunitní prací, zaváděním nových služeb pro děti s duševním onemocněním.

Abstrakt
CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jaká pojetí komunitních center uvádějí současní realizátoři komunitní práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na téma je nahlíženo z perspektivy realizace metody komunitní práce. METODY: Pro zodpovězení otázky bylo využito kvalitativní výzkumné strategie. Technikou sběru dat byly fokusní skupiny. VÝSLEDKY: Zjištění naznačují, a provázanost se sociálními službami. Celkem byla identifikována čtyři pojetí komunitních center. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Byla formulována doporučení pro práci v komunitních centrech vycházející z výpovědí realizátorů komunitní práce.

Klíčová slova
komunitní práce, komunitní centrum, fokusní skupina

s. 87 - 101

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné