Sociální práce v zajetí koronaviru: případ programů pro osoby ve výkonu
a po výkonu trestu odnětí svobody

Jiří Mertl

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D. Zabývá se kriminologií, sociální spravedlností, kritickou sociální prací, sociální deviací a marginalizací. V současné době ho zajímá zejména sociální práce a poradenství s vězněnými a propuštěnými osobami, a to v ideových intencích kritické sociální práce, tedy jak strukturální a kulturní problémy ČR přispívají k vytváření a páchání kriminality a jak jí lze preventivně předcházet za pomoci sociálních a institucionálních změn.

Abstrakt
CÍLE: Analyzovat dopady pandemie koronaviru a vládních opatření na vykonávání sociální práce a poradenství s vězněnými a propuštěnými osobami z výkonu trestu. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Studie čerpá ze zahraničních analýz, které se pomalu začínají objevovat a ukazují,že pandemie a opatření měly obecně zásadní vliv na vykonávání sociální práce a poradenství, včetně zmíněné oblasti vězeňství. Teoreticky je práce ukotvena v kritické sociální práci a kritické kriminologii. METODY: Polostrukturované rozhovory se sociálními pracovníky / pracovnicemi z NNO poskytující služby ve zmíněné oblasti a následná kvalitativní obsahová analýza rozhovorů. VÝSLEDKY: Pandemie a opatření znamenaly výrazný zásah do sociálních služeb a poradenství, zejména s ohledem na uzavření věznic, přesun přímé práce s klienty / klientkami do neosobního režimu a etická i profesní dilemata, která museli informanti / tky řešit. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zkoumaný případ ukázal a potvrdil, že organizace působící ve zmíněné oblasti jsou hodnotově kulturně dobře nastaveny, když se pokoušely svoje služby neomezovat,a n aopak je rozšiřovat a adaptovat se na nastalé podmínky, čímž studie přispívá do debaty, zda sociální pracovníci / pracovnice byli v době pandemie „právoplatnými“ členy / členkami tzv. první linie. Zároveň se ukázalo, že situace v některých případech zvýšila důvěru mezi věznicemi a vězeňským personálem na jedné straně a NNO zajišťujícími služby na straně druhé, na čemž lze stavět do budoucna.

Klíčová slova
COVID-19, kritická kriminologie, kritická sociální práce, vězeňství

s. 40-55

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné