Souvislosti a fakta o týraných a zanedbávaných dětech z diagnostického ústavu

Jiřina Víravová

Medailon autorů:

PhDr. Jiřina Víravová, Ph.D., absolvovala studijní obor Učitelství na speciálních školách na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně působila v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 2. Několik let externě přednášela problematiku vědních disciplín etopedie, psychopedie a somatopedie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Je lektorkou akreditovaných vzdělávacích programů MPSV a působí jako pedagogický pracovník ve Věznici Jiřice.

Anotace:

Text seznamuje s koncepcí a výstupy výzkumného šetření zaměřeného na problematiku dětí ohrožovaných týráním a zanedbáváním. Jádro výzkumu bylo založeno na studiu životních trajektorií ohrožovaných dětí. Důraz byl kladen na důsledný rozbor informací o rodinném prostředí, v němž tyto děti vyrůstaly. Záměrem výzkumu byla detekce signifikantních vztahů mezi výskytem týrání a zanedbávání dětí a jejich rodinným prostředím. Přednostně byly zkoumány jednotlivé znaky rodin, v nichž prokazatelně docházelo k ohrožování dětí. Tyto znaky byly pomocí statistické analýzy dále zpracovávány a uváděny do vztahů také s jinými jevy. Vyhodnocením získaných dat byla učiněna taková zjištění, která obecně předpokládaná očekávání o „ohrožujících rodinách“ z části překonala.

Klíčová slova:

dítě, rodina, ohrožování, fyzické týrání, psychické týrání, zanedbávání, diagnostický ústav

s. 5–27