Subjektívna percepcia sekundárnej viktimizácie u obetí sexuálneho zneužívania

Anna Masariková, Katarína Kohútová

PhDr. Mgr. Anna Masariková, PhD., pregraduálne vyštudovala sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, postgraduálne sociálnu prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Výskumne sa venuje problematike sexuálneho zneužívania detí a komunitnej sociálnej práci.

PhDr. Katarína Kohútová, PhD., pregraduálne vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, postgraduálne sociálnu prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Výskumne sa venuje oblastiam rizikového správania mládeže, vzťahovej väzbe, syndrómu vyhorenia a aplikácii štatistických metód v sociálno-pedagogickom výskume, je spoluautorkou webovej stránky estatistika.ku.sk.

Abstrakt
CIELE: Cieľom výskumu bolo analyzovať skúsenosť obetí sexuálneho zneužívania so sekundárnou viktimizáciou. Konkrétne sme identifikovali, akým konaním či nekonaním profesionálov a laikov bola sekundárna viktimizácia obetiam spôsobená a aké determinanty pôsobili na prehovorenie, prípadne neprehovorenie o sexuálnom zneužívaní. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Na problematiku nazeráme z pohľadu antiopresívneho prístupu. Sekundárnu viktimizáciu môže obeť zažívať a pociťovať ako opresiu vo vzťahu s profesionálmi či s laikmi, od ktorých by sa očakávala ochrana a pomoc. Strach obetí sexuálneho zneužívania zo sekundárnej viktimizácie môže byť významným determinantom, ktorý obeti bráni prehovoriť o svojej skúsenosti, príp. ju ohlásiť relevantným inštitúciám. METODY: Bola použitá kvalitatívna stratégia výskumu, metóda zakotvenej teórie, na zber dát sme použili pološtrukturovaný rozhovor. Získané dáta boli analyzované v programe Atlas.ti 9. VÝSLEDKY: Identifikovali sme prejavy sekundárnej viktimizácie zo strany profesionálov i laikov a determinanty, ktoré ovplyvňovali ne/prehovorenie o sexuálnom zneužívaní, príp. jeho ne/ohlásenie príslušným inštitúciám. IMPLIKÁCIE PRE potrebujú mať znalosť problematiky druhotnej viktimizácie, aby svojim konaním či nekonaním voči obetiam nespôsobovali druhotnú ujmu a dohliadali na to, aby nebola spôsobovaná ani inými profesionálmi. Orientácia profesionálov v determinantoch vplývajúcich na prehovorenie či neprehovorenie obetí môže byť nápomocná pre podporu prehovorenia obete.

Kľúčové slová
sekundárna viktimizácia, sexuálne zneužívanie, obete, páchatelia

s. 21-37

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné