Terénní pseudosociální služby pro seniory poskytované bez registrace

Šárka Dořičáková

Medailon autorů:

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.,1 je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se zabývá sociální prací se seniory a sociálním podnikáním.

Anotace:

CÍLE: Cílem stati je porozumět mechanismům formování nabídky a poptávky pseudosociálních terénních služeb pro cílovou skupinu seniorů v České republice. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickými východisky práce jsou sociodemografické změny ve společnosti, stárnutí populace a teorie modernizace. Legislativním východiskem práce je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. METODY: Sběr dat byl realizován za využití techniky polostrukturovaných rozhovorů. K naplnění stanovených cílů byla použita kvalitativní metoda zakotvené teorie, neboli dobře podložené teorie, kterou byla data analyzována. VÝSLEDKY: Z výsledků kvalitativní výzkumné studie vyplynulo, že hlavní důvod využití pseudosociálních terénních služeb pro seniory, které rodinní příslušníci interpretují, je především jejich aktuální dostupnost. Využití neregistrované služby rovněž ovlivnila aktuální kapacitní nedostupnost či úplná absence registrovaných sociálních služeb v případě vyvstalé tíživé sociální situace. Z další části realizovaného výzkumu vyplynulo, že hlavním důvodem neregistrace ze strany poskytovatelů pseudosociálních služeb je vysoká míra byrokratické zátěže spojené s registrací podle zákona. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zásadním problémem, který v pseudosociálních službách shledáváme, je, že schází pozice sociálního pracovníka jako garanta kvality, čímž absentuje výkon sociální práce.

Klíčová slova:

sociální služby, stárnutí populace, trh, pseudosociální služby, neregistrované služby, zákon o sociálních službách

s. 91–111

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné