Využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky

Radana Kroutilová Nováková, Soňa Kinská

Medailon autorů:

Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., vystudovala učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 ukončila tamtéž doktorský studijní program v oboru Antropologie. Od roku 2008 působí jako asistent Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Soňa Kinská vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje jako sociální pracovník oddělení příspěvku na péči kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky. Příspěvkem na péči se zabývá od jeho vzniku, tedy od roku 2007. V sociální oblasti se pohybuje od roku 1995, kdy se začala věnovat také romským příjemcům dávek.

Anotace:

Autorky v předkládané studii mapují využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky. Vychází přitom z dílčích výsledků kvantitativního výzkumu, který realizovaly v letech 2014–2015 technikou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor tvořily všechny osoby romského etnika, které pobíraly v daném období příspěvek na péči od místního kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky. Z výsledků vyplynulo, že Romové z příspěvku hradí především věci, které se zajištěním péče přímo nesouvisí, jako je nákup potravin, léků, oblečení, ale také úhrada za nájem bytu nebo výdaje za pohonné hmoty. Z úkonů, které se přímo vážou na zajištění péče, využívají donášku/dovoz nákupů, doprovod/dovoz k lékaři a za kulturou nebo jinými volnočasovými aktivitami. V závěru studie kladou autorky zjištěné výsledky do souvislostí s výzkumy zaměřenými na využívání příspěvku majoritní populací.

Klíčová slova:

příspěvek na péči, romské etnikum, využívání příspěvku, kvantitativní výzkum, dotazník

s. 95–109