6/2017

Sociální práce a neformální péče

Cílem článku je prozkoumat, zdali a jakým způsobem je v médiích reflektována v české společnosti
problematika střídavé péče. Ve studii předkládám výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy
vybraných médií a odborných prací, vydávaných v České republice po roce 2011, tedy v období
významných změn v legislativě týkající se střídavé péče. Analýza ukázala na podobnosti, ale
i odlišnosti v obsahovém a stylistickém zpracování tématu střídavé péče v médiích určených jak
široké, tak odborné veřejnosti.Zobrazit text

Cílem stati je přispět k prohloubení pochopení podstaty reflektivní praxe a významu jejího
uplatňování sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty, a to s využitím příkladu
sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Jelikož v České republice není doposud mezi sociálními
pracovníky povědomí o tom, co reflektivní praxe je, stále dostatečně rozšířeno, je pojem reflektivní
praxe představen poměrně rozsáhle. Východiskem je reflektivní praxe v pojetí Fook a Gardner:
od jejího teoretického zakotvení, přes praktické přínosy, až po nástroje a postupy jejího uplatňování
v praxi. V kontextu reflektivní praxe, resp. její absence, je pak zvažován současný výkon sociální práce
s lidmi v HN zajišťovaný Úřadem práce ČR. Při tom jsou reflexivně využity zkušenosti autorek
z jejich výzkumných, publikačních, metodických a vzdělávacích aktivit zaměřených na sociální
práci s lidmi v HN, které probíhaly v létech 2012–2015. V závěru textu jsou pak diskutovány
možné přínosy a rovněž rizika případného zavedení postupů reflektivní praxe do prostředí sociální
práce s lidmi v HN vykonávané na kontaktních pracovištích ÚP ČR.Zobrazit text

Stať tematizuje teoretická východiska sociální práce, o kterých oborová literatura pojednává jako
o tzv. paradigmatech sociální práce. Autorky analyzují některé z existujících přístupů a s odkazem
na specifika zaměření výuky na Evangelické teologické fakultě UK představují koncept paradigmat
rozšířený o další položky. Motiv východisek sociální práce a identit sociálních pracovníků/
pracovnic se stal také impulzem pro kvantitativní šetření mezi studenty ETF UK a VOŠ Jabok.
Výzkum si kladl za cíl zjistit preference jednotlivých východisek mezi studenty. Výsledky teoretické
části potvrzují, že eklekticismus v propojování různých přístupů je ospravedlnitelný, ale je nutno
tuto různorodost učinit přiznanou a v práci reflektovat, rovněž tak při vytváření dalších přístupů
v sociální práci. Šetření mezi studenty poukázalo na některá specifika české sociální práce, jako je
např. vysoká preference terapeutického paradigmatu, a do budoucna na potřebu tvořivé podpory
širší skupiny přístupů v sociální práci.Zobrazit text

Sociálna práca s azylantmi a cudzincami s poskytnutou doplnkovou ochranou je novším poľom
sociálnej práce na Slovensku. Sociálna práca v tejto oblasti je poskytovaná prostredníctvom
sociálnych pracovníkov pracujúcich pre dve mimovládne organizácie.
Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, ako sociálni pracovníci pracujúci s azylantmi a s cudzincami
s poskytnutou doplnkovou ochranou reflektujú svoju prácu. Zamerali sme sa aj na to, ako sociálni
pracovníci reflektujú svoju pracovnú náplň, čo vo svojej práci považujú za najdôležitejšie a čo je
v ich práci problémové.
Použili sme kvalitatívnu výskumnú stratégiu. Uskutočnili sme polo-štrukturované rozhovory
so sociálnymi pracovníkmi. Všetci respondenti mali ukončené minimálne bakalárske vzdelanie.
Väčšina sociálnych pracovníkov z tohoto poľa sociálnej práce na Slovensku bola súčasťou tohoto
výskumu. Získané dáta sme zapísali metódou doslovnej transkripcie. Následne boli dáta kódované
použitím programu Atlas.ti a kategorizované pomocou otvoreného kódovania.
Zistenia opisujú, ako sociálni pracovníci vidia svoju prácu, svoje úlohy a poskytované služby, v čom
vidia základ svojej profesie.Zobrazit text

V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na postoje študentiek a študentov sociálnej práce
voči utečencom. Poznanie ich postojov je dôležité vzhľadom na to, že sociálni pracovníci zohrávajú
významnú úlohu pri zabezpečovaní ochrany a primeranej starostlivosti o utečencov. Teoretická
časť má za cieľ pojmovo a myšlienkovo uchopiť koncept problematiky postojov voči utečencom
so zameraním na vyššie uvedenú špecifickú cieľovú skupinu. Teoretická časť tvorila poznatkovú,
štatistickú a východiskovú bázu ku kvantitatívne orientovanému výskumu, ktorého primárnym
cieľom bolo identifikovať postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči utečencom a takisto
zistiť prípadný vplyv vybraných demografických charakteristík k tomuto postoju. Metodologickým
nástrojom bol dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý mal podobu sémantického diferenciálu, čo je
jedna zo štandardných metód na meranie postojov. Empirická časť bola rozdelená do troch etáp.
V prvej etape bola realizovaná deskripcia sémantického diferenciálu a popísané signifikantné
rozdiely vzhľadom na pohlavie, bydlisko, vierovyznanie a študijný odbor. Za účelom sprehľadnenia a zjednodušenia získaných dát bola v druhej etape výskumu realizovaná faktorová analýza,
na základe ktorej boli identifikované tri faktory. V tretej etape bola realizovaná regresná analýza
s cieľom zistenia vplyvu vybraných demografických charakteristík na postoje v kontexte troch
získaných faktorov. Výsledky výskumu sú diskutované v záverečnej časti príspevku.Zobrazit text