Význam etických aspektů práce v pomáhajících profesích

Alena Škulecová, Jiří Jankovský

Medailon autora:

Mgr. Alena Škulecová je absolventkou ZSF JU v Českých Budějovicích, v současnosti v domácnosti.

Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., působí jako docent Zdravotní sociální fakulty JU v Č. Budějovicích a ředitel Dětského centra ARPIDA tamtéž. Zabývá se problematikou ucelené rehabilitace dětí a mládeže s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Abstrakt:

Jsou lidé vykonávající pomáhající profese dostatečně informováni o etických problémech vznikajících v této oblasti lidské činnosti, a pokud ano, umějí je adekvátně řešit a eliminovat? Citované šetření realizované mezi zaměstnanci i studenty naznačuje, že jak respondenti, kteří pomáhající profese již vykonávají, tak i respondenti z řad studentů, kteří se na tato povolání teprve profesně připravují, jsou adekvátně informováni především v obecné rovině, ovšem mají-li se vyjádřit ke konkrétním ich úkolům a problémům, mnohdy selhávají. Z toho je zřejmé, že je zapotřebí věnovat této problematice odpovídající pozornost.

s. 54 – 61