4/2004

Hodnoty a etika v sociální práci

Základním hodnotovým konceptem uznávaným a dále rozpracovávaným v rámci etiky pro pomáhající profese je respekt ke klientovi. V práci jsou uvedeny hlavní filozofické zdroje tohoto konceptu a jejich dopad (v podobě negativního a pozitivního pojetí svobody a typu paternalismu v konceptu klasické péče a salutogeneze) na způsob, jakým může být prakticky zajištována péče o seniory v rezidenčním zařízení.Zobrazit text

Jsou lidé vykonávající pomáhající profese dostatečně informováni o etických problémech vznikajících v této oblasti lidské činnosti, a pokud ano, umějí je adekvátně řešit a eliminovat? Citované šetření realizované mezi zaměstnanci i studenty naznačuje, že jak respondenti, kteří pomáhající profese již vykonávají, tak i respondenti z řad studentů, kteří se na tato povolání teprve profesně připravují, jsou adekvátně informováni především v obecné rovině, ovšem mají-li se vyjádřit ke konkrétním ich úkolům a problémům, mnohdy selhávají. Z toho je zřejmé, že je zapotřebí věnovat této problematice odpovídající pozornost.Zobrazit text

Dokument Etika v sociální práci Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) by měl být sociálním pracovníkům vodítkem při řešení etických dilemat a objasnování kontroverzních záležitostí. Na příkladu sociální práce s pravicovou mládeží v Německu článek ukazuje, že zminovaný dokument tyto požadavky nesplnuje a že je někdy sám odpovědný za nesnáze, jimž musejí sociální pracovníci čelit v kontroverzních oblastech činnosti, jako je sociální práce s pravicovou mládeží. Článek takováto dilemata analyzuje a představuje možný způsob jejich řešení pomocí formulace etických směrnic.Zobrazit text

Stat shrnuje dosavadní zkušenosti s realizací dobrovolnických programů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autorky se v něm zaměřují na konkrétní realizaci dobrovolnického programu Pět P, a to z pohledu garanta, koordinátora a supervizora sociálně preventivního programu Pět P. Popisují model dobrovolnictví na ZSF JU a jeho další rozvoj, současný stav realizace programu Pět P, jeho přínos pro dětského klienta a dobrovolníka, evaluaci programu, výběr, výcvik a supervizi dobrovolníků.Zobrazit text

Tato výzkumná studie se zabývá problémem těhotných uživatelek drog a matek s dětmi s drogovou zátěží v Jihočeském kraji. Autoři studie přinášejí aktuální poznatky o této problematice v Jihočeském kraji a navrhují soubor opatření, která mohou přispět k větší efektivitě sociální práce s touto skupinou žen.Zobrazit text

Cílem projektu Sčítání bezdomovců Praha 2004 byl co nejpřesnější odhad počtu bezdomovců, kteří se snaží přežít zimní období na území města. Pro pojem bezdomovství byla využita definice, kterou pro Evropskou unii vypracovala FEANTSA. Projekt je pilotní, dosud je v České republice užíván nejméně věrohodný způsob zjištování počtu bezdomovců založený pouze na osobní zkušenosti odborníků a jejich odhadech podobně jako v Portugalsku a Řecku. Článek uvádí do evropského kontextu fenoménu bezdomovství a jeho kvantifikace s malým zámořským exkursem, přibližuje metodologii projektu, jeho přípravu a vlastní realizaci. Dotýká se vyhodnocení a zveřejnění výsledků, aniž by chtěl suplovat roli závěrečné zprávy. V závěru příspěvek reflektuje vlastní zkušenost autora z problematiky.Zobrazit text

Snahou textu je zamyslet se nad následujícími otázkami: Může komunitní vzdělávání přispívat k sociálnímu fungování 2 lidí ve společnosti, kdy jednou z podmínek sociální integrace je jejich schopnost koncipovat a naplnit sebereflexívní biografii ve vztahu ke komunitě v postmoderním kontextu? Jakou roli hraje komunitní vzdělávání ve vztahu k formám formálního a neformálního vzdělávání? Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v současnosti?Zobrazit text