Zapojování sociálních pracovníků do solidární rezistence při obraně bydlení: příklad sousedství Bedřiška

Jakub Černý

Mgr. Jakub Černý je doktorským studentem Katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Dlouhodobě pracoval jako výzkumník, sociální pracovník a psycholog v oblasti drog a závislostí. Momentálně se výzkumně zabývá tématem krize bydlení v kontextu střední a východní Evropy a možnostmi organizování nájemníků.

Abstrakt
CÍLE: Článek se zaměřuje na aktivismus sociálních pracovníků proti útlaku v bydlení. Cílemvýzkumné části je odpovědět na otázku, jakým způsobem se sociální pracovníci zapojovali do rezistence proti vymístění ve studovaném sousedství. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickými základy jsou kritická sociální práce a kritická urbánní teorie. Aktivismus představuji skrze koncept rezistence. Útlak v bydlení zužuji na problematiku vymístění v kontextu krize bydlení a postsocialistické transformace. METODY: Výzkumným kontextem je ostravské sousedství Bedřiška, čelící vymístění v letech 2017–2020. Použil jsem kvalitativní výzkumnou strategii. Předmětem analýzy formou zakotvené teorie bylo sedm hloubkových interview se sociálními a komunitním pracovníky. VÝSLEDKY: K solidární rezistenci u sociálních pracovníků přispívaly předchozí zkušenosti s kolektivním organizováním a hlubší napojení se na zkoumanou komunitu nad rámec problematiky bydlení. Zapojení do rezistence u sociálních pracovníků ovlivňovala jejich pozicionalita vůči institucím a komunitě. Rezistentní jednání mělo tři podstatné elementy poukazující také na emancipační rozměr rezistence – politický, vztahový a participativní. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovníci mohou být důležitými solidárními aktéry rezistence a podporovat kolektivní úsilí obyvatel ve znevýhodněných komunitách, vedoucí k sociální změně v oblasti práva na bydlení.

Klíčová slova
kritická sociální práce, rezistence, vymístění, Bedřiška

s. 80-109

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné