Závažnost hodnocení kvality v sociálních službách z perspektivy různých aktérů

Jan Šiška, Jiří Kohout, Pavel Čáslava, Zuzana Truhlářová

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D., je docentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se problematice systémového hodnocení kvality podpory poskytované lidem se zdravotním postižením. Mezi jeho vědecko-výzkumné zájmy patří tranzice v kontextu teorie životní dráhy. Aktivně působí v řadě mezinárodních vědecko-výzkumných společností, jakou je International Association for Scientific Studies of Intellectual and Developmental Disabilities. Působí také na Institute on Community Integration, University of Minnesota, USA. Je editorem časopisu American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities.

Doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D., vystudoval učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a fyziku plazmatu na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Po návratu z post doktorské stáže na Polytechnice v Montrealu v Kanadě (2014–2015) působí na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU. Odborně se zabývá především didaktikou fyziky, věnuje se však rovněž matematické statistice, psychometrii a zjišťování kvality. Je (spolu)autorem cca 35 článků ve vědeckých časopisech indexovaných v databázích WoS a Scopus a desítek dalších odborných textů.

PhDr. Pavel Čáslava je odborným poradcem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky pro oblasti kvality sociálních služeb a předseda Etické komise této organizace. Zabývá se systémovými otázkami sociálních služeb, tématy implementace a hodnocení kvality, etikou poskytování sociálních služeb a publikační činností na tomto poli. Působí jako výzkumný pracovník v národních a evropských projektech v oblasti sociálních služeb a v programu Evropské unie pro podporu vzdělávání Erasmus.

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., vystudovala religionistiku, teologii a psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se problematice sociální péče o seniory, a to jak z pohledu domácí péče, tak institucionální, v kontextu výkonu sociální práce. Věnuje se problematice odborného vzdělávání v oblasti sociální práce a speciální pedagogice v pregraduální přípravě studentů. Je (spolu)autorkou publikací ve vědeckých časopisech indexovaných v databázích WoS a Scopus a dalších odborných textů. Je členkou profesních a odborných organizací. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové jako odborná asistentka.

Abstrakt
CÍLE: Cílem této studie je zjistit, jak jednotliví aktéři v sociálních službách vnímají důležitost jednotlivých domén sociálních služeb, jaké jsou jejich preference k zařazení těchto domén do standardů kvality sociálních služeb, jak se případně toto vnímání liší mezi aktéry a jaká je vzájemná vazba mezi vnímanou důležitostí a preferencí k zařazení do standardů. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Výzkum je postaven na Donabedianovu konceptu hodnocení kvality služeb rozlišujícím ukazatele kvality zaměřené na hodnocení procesů, výsledků či dopadů působení služeb na jejich příjemce. METODY: Použitý výzkumný nástroj dotazníkového typu byl sestaven tak, aby respektoval kvalitu sociální služby jako strukturální uspořádání dílčích faktorů. Zkoumaný vzorek tvořili aktéři sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci veřejné správy a příjemci sociálních služeb. VÝSLEDKY: Studie dokládá relativní shodu respondentů o vnímané důležitosti subjektivního hodnocení kvality klientem. Současně byla zjištěna nízká korelace mezi vnímanou důležitostí a preferencí k zařazení do standardů, a to primárně u služeb sociální péče, v případě sociální prevence byly hodnoty korelačního koeficientu podstatně větší. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Z výsledků studie vyplývá potřeba diskutovat, koncipovat a empiricky ověřit takové strategie posuzování kvality, které budou zaměřeny nejen na strukturu a procesy, ale také na dopad služby na klienta.

Klíčová slova
sociální služby, hodnocení kvality, kvalita života, vnímání důležitosti, standardy kvality

s. 27-42

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné