Externí posuzovatel v programu FNNO

NROS a Nadace Partnerství jako zprostředkující subjekt vyhlašují Výzvu k podávání žádostí o zařazení do databáze externích posuzovatelů programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO), financovaného z EHP fondů 2009-2014. V souvislosti s plánovaným vyhlášením první grantové výzvy vyzýváme potenciální posuzovatele, kteří splňují stanovené požadavky na externího posuzovatele programu FNNO (viz níže), k registraci v databázi externích posuzovatelů.
 
Externí posuzovatelé budou mít za úkol vypracovat nezávislé posudky k žádostem o poskytnutí grantu. Každá žádost je posuzována dvěma externími posuzovateli na základě jejich kvalifikace a orientace v oboru. Posudek je podkladem pro hodnocení žádostí Hodnoticí komisí. Na posuzovatele se vztahují podmínky politiky konfliktu zájmů. Každý posuzovatel podepíše Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti.
 
Zájemci se mohou hlásit celkem do šesti různých programových oblastí: 
I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
II. Děti a mládež v ohrožení
III. Sociální inkluze
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny 
 
Potenciální posuzovatelé se mohou do databáze externích posuzovatelů FNNO zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky:
 
Obecná kvalifikační kritéria:
znalost českého jazyka,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
nestrannost a důvěryhodnost
 
Odborné předpoklady způsobilosti pro posuzovatele věcné kvality žádostí:
praxe v oblasti projektového/programového řízení,
minimální pětiletá relevantní praxe ve zvolené prioritní oblasti programu FNNO,
znalosti a zkušenosti s posuzováním žádostí do strukturálních fondů a dotačních titulů,
zkušenosti s neziskovým sektorem,
externí posuzovatel se nesmí sám nebo jako pracovník neziskové organizace podílet na přípravě a zpracování žádostí v programu FNNO, pro který zajišťuje hodnocení kvality projektových žádostí
 
Zájemci, kteří splní tato kritéria, budou zařazeni do databáze, ze které bude vybrán určitý počet (dle množství obdržených projektových žádostí v rámci 1. výzvy programu FNNO) budoucích externích posuzovatelů. Vybraní zájemci následně projdou školením, kde se seznámí s metodikou hodnocení žádostí o grant v rámci programu FNNO. Školení proběhne v lednu 2014.
 
Hodnocení kvality projektových žádostí bude probíhat od února 2014 do března 2014. 
 
Práce externích posuzovatelů je honorována. Finanční odměna bude s posuzovatelem sjednána předem a bude stanovena dle počtu odevzdaných hodnocení.
 
Registrace:
Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů FNNO v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze externích posuzovatelů FNNO zasláním níže uvedených dokumentů:
Přihlášky – podepsané přihlášky k registraci do databáze externích posuzovatelů,
CV- profesního životopisu,
Prohlášení – podepsaného prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti.Tyto dokumenty jsou ke stažení na http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/vyzva-pro-externi-posuzovatele-fnno/
 
Výše uvedené dokumenty v písemné podobě zašlete v obálce označené nápisem VÝZVA EXTERNÍM POSUZOVATELŮM FNNO na adresu: 
pro prioritní oblast – Ia), Ib), Ic), II a III: NROS, Na Václavce 1135/9, 1500 00 Praha 5; 
pro prioritní oblast IV: Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno.
 
Zároveň s písemnými verzemi žadatel odešle elektronicky Přihlášku k registraci do databáze externích posuzovatelů a profesní životopis na e-mailovou adresu info@fondnno.cz (pro prioritní oblast Ia), Ib), Ic), II a III) a granty@nap.cz (pro prioritní oblast IV) s uvedením předmětu VÝZVA EXTERNÍM POSUZOVATELŮM FNNO. Termín doručení elektronické i písemné verze Žádosti o registraci včetně příloh je do 9. prosince 2013.

e-mail: info@fondnno.cz
web: http://www.fondnno.cz