Kurátor pro mládež (Praha)

Městská část Praha 13 – Úřad MČ Praha 13 zastoupené tajemníkem Úřadu MČ Praha 13 oznamuje volné pracovní místo na pozici kurátor/ka pro mládež v odboru sociální péče (úředník/úřednice)

Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou

Druh práce: činnosti spojené s výkonem sociálně-právní ochrany nezletilých dětí v rozsahu stanoveném z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění)
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • ovládání jednacího jazyka
 • flexibilita

Platové zařazení: třída 10 dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, katalogu prací NV č. 399/2017 Sb. v platném znění a NV č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna za rok při krátkodobých zdravot. potížích (tzv. sick days)

K přihlášce uchazeč přiloží:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • aktuální výpis z rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřenou kopii)

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu: Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 oddělení personální a platové Sluneční náměstí Praha 2580/13 nebo doručené osobně do podatelny úřadu nejpozději do uzávěrky dne 19. 7. 2018.

Obálku označte slovy: „pracovní místo: OSP-kurátor pro mládež“ Ing. Jaroslav Mareš v. r. tajemník Úřadu MČ Praha 13 Vyvěšeno: 3. 7. 2018 Sejmuto: 19. 7. 2018

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-volnem-pracovnim-miste-odbor-socialni-pece-kurator-ka-pro-mladez-doba-urcita.html