Odborný sociální pracovník – kurátor (Liberec)

 
Statutární město Liberec vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný sociální pracovník – oddělení kurátorské činnosti na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.
 
Podmínky výběrového řízení:
 • Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností

Předpoklady pro výkon funkce:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt)
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče: 

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • znalost příslušných zákonných norem
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office)
 • Praxe v sociální oblasti je vítána, místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • musí být též uvedeno datum a podpis zájemce

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie
 • přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/ota/

Popis vykonávané činnosti:

 • Výkon státní správy v přenesené působnosti – sociální práce s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy, zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky; účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému, v trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let
 • Provádění šetření, sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy
 • Účast na jednáních soudu pro mládež; poskytování poradenství rodičům; podávání příslušných návrhů a podnětů soudu; koordinace poskytování sociálních služeb; poskytování sociálního poradenství
 • Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce
 • Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou
 • Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned, případně dle dohod

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 30. dubna 2019. Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 – 9). Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK SOKC Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče. Po skončení řízení budou uchazečům jejich písemné materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny.

e-mail: pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz
web: http://www.liberec.cz/ota/