Sociální pracovník/ce (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice v odboru sociální péče (úředník/úřednice).
 
Sjednaný druh práce:
 • zajišťování odborných a specializovaných agend sociální prevence
 • posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů
 • navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření dle aktuálního stavu,
 • řešení sociálně–právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce
 • diagnostická činnost, poradenství
 • účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů v odboru sociální péče Městské části Praha 13 s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 10

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb.
 • zkouška odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v sociálních službách výhodou
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • vysoká odolnost proti stresu
 • komunikativnost a kreativita
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • spolehlivost, časová flexibilita, empatie

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 7. 11. 2016 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor –kancelář tajemníka k rukám JUDr. Kateřiny Černé Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP doba určitá“

Kontakt: Telefon 235 011 236, 235 011 237 (pí Moravcová, pí Havelková)

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-OSP-socialni-pracovnik-ce-doba-urcita-6.html