Sociální pracovník (Milovice)

 

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice/pracovník domova pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře.

Předpokládaný termín nástupu:

září 2017 příp. dle dohody (na dobu určitou po dobu čerpání MD a RD)

Platové zařazení:

 • 10. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • příplatek za vedení, zvláštní příplatek,
 • po zkušební době (3 měsíců) možnost přiznání osobního příplatku.

Další výhody:

 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a penzijní připojištění,
 • služební mobil a notebook.

Obecné požadavky:

 • fyzická osoba, která je občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk (čeština).

Jiné požadavky:

a) ukončené vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti dle § 110 zák.108/2006 Sb.
b) trestní bezúhonnost
c) znalost právních předpisů potřebných pro výkon práce
d) zdravotní způsobilost
e) dobré komunikační a organizační schopnosti
f) časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
g) spolehlivost, pečlivost a odolnost vůči stresu
h) znalost práce na PC
i) řidičský průkaz skupiny B
j) praxe v oboru výhodou

Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení případně titul
b) datum narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
g) emailový a telefonický kontakt

K přihlášce připojte:

a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se praxe v sociálních službách.
b) motivační dopis
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doložte bezúhonnost čestným prohlášením
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
e) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběru na výše uvedenou pozici, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce na adresu:

 • Domov Mladá, Rakouská 552, 289 23 Milovice,
 • nebo osobně předejte na téže adrese kancelář č.:103,101
 • Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – sociální pracovník/ pracovnice“.

Termín pro podání přihlášek: 19. srpna 2016 do 12.00 hodin.

Po uplynutí termínu pro podání přihlášek budou uchazeči splňující podmínky uvedené v této výzvě kontaktováni emailovou formou a budou pozváni k ústnímu pohovoru, na základě kterého bude vybrán uchazeč, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva.

Domov Mladá, Milovice si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, a to i bez udání důvodu.

Uchazeči mají možnost seznámit se s provozem ve dne 10. srpna 2016 po dohodě na tf. 325 575 001 linka 21 nebo 24. Na tomto čísle obdrží v případě zájmu i další bližší informace, možné též na email adrese: usp.milovice@tiscali.cz.

e-mail: usp.milovice@tiscali.cz.
web: http://domovmlada.cz/index.php/novinky