Sociální pracovník (Praha)

 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovnice/pracovník v referátu sociální a zdravotní péče v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.
 
Sednaný druh práce:
 • sociální pracovnice/pracovník místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 10
 • nkdo není dokonalý, ale každý je jedinečný, společně tvoříme profesionální tým a sociální pracovník je jeho nedílnou součástí
 • oekáváme empatický lidský přístup, teoretickou i praktickou inteligenci a komunikační dovednosti
 • nbízíme řadu výhod a benefitů, vřelý přístup a práci v přátelském kolektivu

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením
 • zejména obory uvedené v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších požadované znalosti splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách“ (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. 4. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa: Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – sociální pracovnice/pracovník referátu sociální a zdravotní péče v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail: monika.chladkova@praha10.cz
web: praha10.cz