Sociální pracovník (Praha)

 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce v oddělení sociální práce v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.
 
Sjednaný druh práce:
 • sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce s místem výkonu práce Praha,
 • v platové třídě 11
 • „Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla“ A.J. Cronin
 • Pojďte s námi vnést světlo do životů našich nejstarších, nemocných či jinak znevýhodněných občanů.
 • Profesionálně, ale citlivě poskytujeme podporu při řešení jejich nepříznivých sociálních situací tak, aby se jejich život stal světlejším. Přidejte se i Vy do přátelském týmu pracovníků, kteří se vzájemně podporují.
 • Vedle smysluplné práce nabízíme dobré platové podmínky, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu nadstandartních benefitů a výhod.

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření další kvalifikační požadavky sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením – zejména obory uvedené v §110 odst. (4) písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách“ (lze složit i po nástupu)
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 10. 10. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa : Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce v OSO ÚMČ Praha 10“.

e-mail: aneta.trmalova@praha10.cz
web: http://praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista/articletype/articleview/socialni-pracovnikpracovnice-referatu-socialni-prace?articleid=3964