Sociální pracovník / sociální pracovnice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem
vyhlašuje dne 8. 11. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

sociální pracovník/sociální pracovnice
v referátu pro práci s rodinou a dětmi
v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
sociální pracovník / sociální pracovnice
s místem výkonu práce Praha,
v platové třídě 10
na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené
2 pracovní pozice

„Říká se, že děti jsou budoucností národa. Přidejte se proto do našeho týmu sociálních pracovníků v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou a ovlivněte tak budoucnost – dětí i tu svoji. Vedle smysluplné práce ve stabilním zázemí a v přátelském kolektivu nabízíme možnosti dalšího vzdělávání a celou řadu benefitů a výhod.“

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Požadovaný obor, zaměření
sociálně-právní, sociální práce
požadované znalosti
splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu),
dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou,

další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
– jméno a příjmení, titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
– datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
– strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
– výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 11. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa :

Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 7.11. 2018

Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10

e-mail: aneta.trmalova@praha10.cz
web: http://praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista/articletype/articleview/socialni-pracovniksocialni-pracovnice-v-referatu-pro-praci-s-rodinou-a-detmi?articleid=3995