Sociální pracovník – veřejný opatrovník (Praha)

Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 29. 8. 2019 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník – veřejný opatrovník v odboru sociální péče

Písto výkonu práce: Praha

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě)

Druh práce:

 • sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví
 • zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění) 
 • dosažení 18 let věku 
 • občan ČR
 • nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost, bezúhonnost 
 • schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou: 

 • praxe v obdobné pozici 
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví

Benefity: 

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty 
 • přátelský kolektiv
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí 
 • přímo na stanici metra B „Hůrka“ 
 • 5 týdnů dovolené 
 • 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) 
 • možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné) 
 • školení 
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění 
 • příspěvky při životních a pracovních výročích 
 • příspěvek na dětskou rekreaci 
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat: 

 • jméno, příjmení, titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • adresa trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu 
 • telefonický kontakt 
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) 
 • popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení– OSP sociální pracovník-veřejný opatrovník“ doručte nejpozději do 14. 9. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 Odbor-kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 29. 8. 2019 Ing. Jaroslav Mareš v. r. tajemník Úřadu městské části Praha 13 Kontakt: Jana Moravcová,  235 011 236

Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sejmuto: 14. 9. 2019

e-mail: moravcovaj@praha13.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-soc-pracovnik-verejny-opatrovnik-6.html