Specialista agendy opatrovnictví (Liberec)

Statutární město Liberec vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent specialista agendy opatrovnictví v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.
 
Předpoklady pro výkon funkce:
 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt)
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Další požadavky stanovené Statutárním městem Liberec pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku; případně i vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v některém z oborů zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost; • znalost příslušných zákonných norem
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost
 • praxe v sociální oblasti je vítána

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie
 • Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/ota/

Popis vykonávané činnosti:

 • Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajišťování agendy veřejného opatrovníka u osob, které jsou omezeny ve svéprávnosti, a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec
 • Zastupování opatrovance při podávání žádostí a uzavírání smluv
 • Jednání na úřadech, v bankách, u soudu, u notáře, u exekutora a jiných institucí
 • Nakládání s finančními prostředky opatrovance a jeho dalším majetkem
 • Zajišťování potřeb opatrovance
 • Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce
 • Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu rodičovské a mateřské dovolené, nástup je možný ihned, případně dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 6. června 2019.

Způsob podání přihlášky:poštou na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 – 9)

Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SPECIALISTA AGENDY OPATROVNICTVÍ. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

e-mail: pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz
web: http://www.liberec.cz/ota/