Vedoucí oddělení sociální práce (Benešov)

 
Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici vedoucí/ho oddělení sociální práce a sociálních služeb, zařazeného do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov.
 
Splnění předpokladu:
 • osoba, která je st. občanem ČR, (cizí st. občan s trvalým pobytem v ČR)
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům /plně svéprávná/
 • je bezúhonná a ovládá jednací jazyk
 • Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměřeném na splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s §110 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, o sociálních službách
 • znalost problematiky sociálních služeb a sociální práce
 • schopnost vést kolektiv zaměstnanců
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci
 • výborné komunikační dovednosti a zvládání stresové zátěže
 • znalost práce na PC
 • ochota dalšího vzdělávání v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B 10. platová třída
 • katalog prací příloha k NV č.222/2010 Sb.

Přihlášky s požadovanými doklady osobně předejte do podatelny MěÚ nebo zašlete na adresu Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01, Benešov, nejpozději do 28. ledna 2019 do 13:00.

Uzavřenou obálku označte nápisem: „VŘ – OSVZ, vedoucí odd. sociální práce a sociálních služeb“.

Náležitosti přihlášky:

 • Jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
 • osvědčení podle § 9, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
 • a čestné prohlášení dle téhož zákona
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kon-taktní telefon, e-mail

e-mail: karesova@benesov-city.cz
web: https://www.benesov-city.cz/dp/id_ktg=1863&p1=39518