Výběrové řízení na pozici Ředitel/ka občanského sdružení SDÍLENÍ o.s. Telč

Občanské sdružení SDÍLENÍ o.s. v Telči, Masarykova 330

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ka občanského sdružení 
 
Požadujeme:
 • Vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářské studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru zaměřeném na sociální práci, sociální politiku a sociální činnosti
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb., a dalších předpisů ze sociální oblasti
 • Znalost systému financování sociálních služeb
 • Znalost a zkušenosti se zaváděním standardů kvality sociálních služeb
 • Samostatnost, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, komunikační a vyjednávací schopnosti
 • Schopnost analytického a logického myšlení
 • Znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)
 • Řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost řídit služební motorové vozidlo
Výhodou:
 • Praxe v sociálních službách
 • Praxe v zavádění standardů kvality sociálních služeb
 • Pracovní pozice ve vedoucí funkci (nejméně 3 roky)
Nabízíme:
 • Plat ve výši 20 000 Kč
 • Plný pracovní úvazek, možnost zkráceného pracovního úvazku
 • Nastup možný dnem 1. 1. 2013
 • Možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • Jméno a příjmení, titul uchazeče
 • Datum a místo narození uchazeče
 • Státní příslušnost uchazeče
 • Místo trvalého pobytu uchazeče
 • Číslo občanského průkazu
 • Kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 • Datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno přiložit:
 • Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se sociální práce
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Koncepci rozvoje sociálních služeb v rámci organizace SDÍLENÍ o.s.
 
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese SDÍLENÍ o.s., Masarykova 330, 588 56 Telč nejpozději do 30. 11. 2012.
 
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v sídle organizace.
 
Kontaktní osoba: Marie Gregorová, tel.: 777 574 975 e-mail: sdileni.gregorova@gmail.com
 
V Telči dne 5.11. 2012                                                        
 
Marie Gregorová
ředitelka
 

 

e-mail: sdileni.gregorova@gmail.com
web: