Konference upozornila na souvislosti mezi sociální prací a lidskými právy

Respektování lidské důstojnosti a lidských práv v sociální práci, lidská práva očima klientů občanských poraden nebo etická dilemata sociálních pracovníků v oblasti lidských práv. To a řada dalších témat, ve kterých se problematika lidských práv promítá do sociální práce či sociálních služeb, bylo tématem konference Sociální práce a lidská práva, která se 31. 5. 2022 uskutečnila v Senátu.

Podle Mgr. Miluše Horské, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu PČR, který konferenci pořádal ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, hraje ochrana lidských práv v sociální práci stěžejní roli: „Považuji za důležité vnášet do veřejného prostoru témata důstojného stáří, důstojného umírání a vůbec respektu k lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých.“

Se svými zkušenostmi a poznatky na konferenci vystoupili zástupci vládního i nevládního sektoru z České a Slovenské republiky. Za české Ministerstvo práce a sociálních věcí to byla Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb a dále PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání. O prevenci špatného zacházení v činnosti ombudsmana hovořila Mgr. Petra Zdražilová, asistentka zástupkyně Veřejného ochránce práv.

Za slovenskou stranu se o své zkušenosti podělil například ThDr. Andrej Mátel, PhD. z Implementačné agentúry MPSVR SR nebo doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Praktické zkušenosti ze sociální práce za neziskový sektor prezentoval například Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden nebo PhDr. Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby.

Jak upozornil Hynek Kalvoda, Občanské poradny řeší problematické situace jedinců v oblasti lidských práv prakticky ve všech oblastech své činnosti. Určité skupiny klientů jsou diskriminovány v přístupu k bydlení, v přístupu k zaměstnání, k sociálním dávkám. „Dle našich zkušeností jsou to zejména matky s dětmi, klienti s exekucemi a v insolvenci, klienti romského původu a řada dalších,“ uvedl Kalvoda a doplnil: „Typickou situací je, že zaměstnavatel přislíbí prodloužit zaměstnankyni pracovní poměr, ovšem jakmile mu oznámí těhotenství, odmítne pracovní poměr prodloužit.“

Zástupci neziskového sektoru shodně upozorňovali na skutečnost, že lidé z ohrožených skupin nejsou schopni svá práva uplatňovat a k jejich porušování dochází z důvodu neznalosti a nedostatku podpory pro tyto osoby. Jednotlivé incidenty jsou pak často bagatelizovány jak ze strany poškozených, tak ze strany veřejné správy nebo OČTŘ a nedochází k jejich identifikaci jako porušování lidských práv. V poslední době se sociální pracovníci rovněž setkávají s porušováním práv obětí na ochranu, pomoc, informace a další práva. Oběti jsou často neinformované a v procesu zcela ztracené.

Hynek Kalvoda,
Asociace občanských poraden