Pandemie Covid-19 a její vliv na děti

Doba covidová, aneb doba, kterou již rok prožíváme, představuje zátěžovou zkoušku pro všechny. Na děti a jejich prožívání se tohoto času zaměřilo několik organizací, jejichž tiskové zprávy nám chodí do redakce. Rozhodli jsme se pro Vás připravit kompilát toho nejzajímavějšího z průzkumů organizace Společnost Podané ruce, neziskové organizace Jahoda a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Shrnutí také doplňujeme výzkumnou studií od Blanky Nyklové a Dany Moore, jež se zaměřovaly na Násilí na ženách v souvislosti s covid-19.

Děti jako tiché oběti

Všechny čtyři výše uvedené průzkumy se shodují, že děti patří mezi málo slyšenou skupinu, které, ačkoli je pandemií velmi ohrožená, není věnována dostatečná pozornost. Nyklová a Moree (2021) si všímají dětí, které zůstávají doma, kde vlivem pandemické situace dochází k nárůstu domácího násilí. Dítě tráví většinu času doma (zavřené školy a volnočasové kroužky), je vystaveno agresi, od níž nemůže utéct. Přestože rodiče dětí především školního věku s nimi tráví podstatně více času, kvalita tohoto společného času závisí na tom, v jaké fázi domácí násilí je. Potvrdilo se, že čím je větší konflikt rodičů, tím horší je situace dětí. OSPODy zaznamenaly případy dětí, které potřebovaly odejít, ale nebylo kam, přestože dle výzkumu násilné partnery nebylo kam umístit.

Podané ruce (Halaštová, 2021) a organizace Jahoda (2021) ze své nízkoprahové zkušenosti vidí problematiku z jiného úhlu: děti, zvláště pak teenageři ze sociálně slabších rodin prožívají odtržení od svých sociálních vazeb, režimu a pravidel, které jim obvykle zprostředkovává školské zařízení. Online kontakt pro ně z finančních důvodů není možný (nemají internetové připojení), touží unikat z nevyhovujícího domácího prostředí, proto se navzdory vládním opatřením setkávají s vrstevníky. Setkání probíhají na veřejných místech, což budí negativní reakce okolí. Vzhledem k sociální izolaci, které jsou děti vystaveny, pak považují pití alkoholu, neplnění si svých povinností, násilí v rodině apod. za běžné, protože v této realitě jsou denně uzavřeny.

Zhoršování psychického stavu dětí

Ve výzkumu (Nyklová, Moore 2021) se ukazuje, že psychické dopady se objevily jako jedny z prvních. Na zhoršování psychického stavu se podepisují omezené kontakty s rodinou, terapeuty a sociálními službami. Jako kritická se ukázala doba, kdy je člověk zavřený v karanténě.

Podle Centra Locika, které pracuje s dětmi ohroženými násilím v rodinách, a pedopsychiatričky MUDr. Lucie Vaškové, narůstají počty dětí, které cítí psychickou nepohodu – prohlubují se deprese a úzkosti, zhoršují se dřívější psychické potíže, vzrůstá riziko sebepoškozování (Jahoda, 2021).

Dle neziskové organizace Podané ruce (Halaštová, 2021) jsou v současnosti ohrožené všechny skupiny dětí. Vyplývá to ze situací, kdy jsou rodiče vystaveni velkému jak ekonomickému, tak i duševnímu tlaku společnosti. 

Chyba v systému

Výzkum Nyklové a Moree (2021) upozornil na jarní výpadek státních orgánů jako jsou soudy a OSPODy. Z důvodu, že nebyly jasné postupy, kterými se tyto instituce mají v době karantény řídit, docházelo k tomu, že výkon své práce přerušily, nebo jej velmi redukovaly. Následkem toho nebylo rozpoznáváno ani řádně řešeno domácí násilí, kvůli přerušenému dohledu u dětí, které měly dohled v rodině nařízený, nebylo bráněno jejich dalšímu ubližování.

Systémové nedostatky lze sledovat i ve školství, kde některé děti dlouhodobě nejsou v kontaktu se školou a unikají tak z celého systému. Nejenže tyto děti budou mít pravděpodobně značné rezervy v učivu, ale jsou ohroženy i ztrátou režimu a pravidel, které teď vlivem přerušené docházky škola neposkytuje. Kromě školy nejsou v provozu ani volnočasové aktivity a kultura, které k nastavování režimu u dětí také přispívají. (ČOSIV, 2021) 

Nezisková organizace Jahoda (2021) také upozorňuje na nedostatky v systému digitalizace služeb a zákoně o sociálních službách, který nepočítá s poskytováním služeb na dálku a on-line.

Co s tím?

Podané ruce se v těchto omezených podmínkách snaží poskytovat své služby aspoň online cestou, podobně jako i jiné nízkoprahové kluby (Halaštová, 2021). 

Výzvou pro sociální oblast je zvládnout dopady krize, která prohlubuje problémy sociálně vyloučených. Podle neziskové organizace Jahoda (2021) je potřeba obnovit motivaci dětí k učení a připravit se na propouštění, zadlužení a nedostatek nabídek práce. 

Zástupci odborných organizací, které se věnují oblasti vzdělávání a duševního zdraví, navrhli vládě, aby umožnila zejména nejohroženějším dětem návrat do školy a fungování některých volnočasových aktivit. Společnými silami odborníků tak vznikl Apel na Vládu ČR: Děti jako vládní priorita. Tento dokument vyjmenovává, jaká opatření by vláda měla učinit, aby se předešlo dalšímu poškozování nejzranitelnějších. Kromě jmenování svých požadavků na zpřístupnění výuky zvláště pro zdravotně hendikepované, otevření volnočasových aktivit pro všechny na obranu před sociální izolací a podpoření kapacit krizových a jiných důležitých služeb, se uskutečnila i tisková konference a organizace i jednotlivci byli vyzváni k podpoření této iniciativy (ČOSIV, 2021).

Kompletní tiskové zprávy a publikaci Násilí na ženách v souvislosti s covid-19 si můžete přečíst v přiložených odkazech níže. 

Michaela Horváthová
a
Kateřina Ptáčníková,
redaktorky časopisu Sociální práce | Sociálna práca

Použitá literatura a zdroje

ČESKÁ ODBORNÁ SPOLEČNOST PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 2021. TZ: Odborné organizace apelují na Vládu ČR: Duševní zdraví nejohroženějších dětí je v alarmujícím stavu. Umožněme jim bezpečný návrat do škol [online]. [cit. 30. 3. 2021] Dostupné z: https://cosiv.cz/cs/2021/02/12/tz-odborne-organizace-apeluji-na-vladu-cr-dusevni-zdravi-nejohrozenejsich-deti-je-v-alarmujicim-stavu-umozneme-jim-bezpecny-navrat-do-skol/

HALAŠTOVÁ, Šárka. 2021. Pandemie Covid-19 zasahuje děti a mládež více, než se zdá [online]. [cit. 30. 3. 2021] Dostupné z: https://aktualne.podaneruce.cz/deti_koronavirus/

JAHODA, z.ú. 2021. Sociální služby a pomoc dětem a dospívajícím se v časech pandemie mění [online]. [cit. 30. 3. 2021] Dostupné z: https://jahoda.cz/socialni-sluzby-a-pomoc-detem-a-dospivajicim-se-v-casech-pandemie-meni/

NYKLOVÁ, Blanka, Dana MOREE. 2021. Násilí na ženách v souvislosti s covid-19 [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK. Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/blanka_nyklova_dana_moree_-_nasili_na_zenach_v_souvislosti_s_covid-19.pdf/