Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnost

Ke konci srpna evidoval Úřad práce ČR celkem 230 499 uchazečů o zaměstnání. S více než 21 tisíci z nich Úřad práce ČR nemohl pracovat, protože tito uchazeči o zaměstnání na základě potvrzení, které jim vystavil lékař, nemuseli plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Aby ÚP ČR maximálně zamezil případům, kdy by mohlo jít ze strany některých klientů o účelové chování, zintenzivnil v tomto ohledu svou kontrolní činnost. Během osmi měsíců letošního roku provedli jeho zaměstnanci v celé republice přes čtyři tisícovky kontrol.

Na základě novely Zákona o zaměstnanosti přibyla do agendy ÚP ČR možnost kontrolovat dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání u těch, kteří předložili potvrzení o dočasné neschopnosti plnit tyto povinnosti z důvodu nemoci nebo úrazu. Nově je tedy v kompetenci ÚP ČR kontrolovat klienty, zdali se skutečně zdržují v místě nahlášeného pobytu a dodržují čas vycházky stanovené lékařem.

„Jestliže stát poskytuje dávky, musí také kontrolovat jejich příjemce, zda plní podmínky pro jejich získání. Kontrolní činnost, kterou provádí Úřad práce ČR v terénu, se v tomto ohledu soustředí zejména na dodržování léčebného režimu u uchazečů o zaměstnání v dočasné neschopnosti. V případě porušení tohoto režimu ze strany klientů dochází k jejich vyřazení z evidence a ke ztrátě podpory ze strany ÚP ČR. Bráníme tím zneužívání systému a šetříme prostředky státního rozpočtu,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Vzhledem k tomu, že jde o skutečně vysoký počet klientů, se kterými v době jejich nemoci či po úraze nemůžeme pracovat a zprostředkovávat jim vhodné zaměstnání, lze předpokládat, že mezi nimi mohou být i osoby, které daného institutu účelově zneužívají. Zhruba třetina z nich je v evidenci Úřadu práce ČR déle než čtyři roky. Abychom zamezili neoprávněnému pobírání nepojistných sociálních dávek či vyhýbání se možnému zaměstnání, postupujeme podle zákona a posilujeme kontrolní činnost,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V průběhu ledna až srpna 2018 provedli zaměstnanci ÚP ČR v celé republice dohromady 4 019 kontrol u uchazečů. Nejvíce pak v Moravskoslezském (605), Jihočeském (545) a Středočeském (521) kraji. Na jejich základě vyřadil ÚP ČR z evidence 317 lidí, kteří např. nebyli doma a neprokázali důvod své nepřítomnosti. Nejvyšší počet takto vyřazených byl v Moravskoslezském (66), Jihočeském (55), Karlovarském a Libereckém kraji (34). V případě dalších 188 klientů probíhá v současné době správní řízení. Celkem 1 987 lidí pobíralo v době kontroly některou z dávek hmotné nouze. V 580 případech uchazeči doložili až následně potvrzení, že byli v době kontroly u lékaře.

„Bohužel se setkáváme i s tím, že je na lékaře vyvíjen ze strany našich uchazečů o zaměstnání nátlak ohledně dodatečného potvrzení o návštěvě v ordinaci během provedené kontroly. V nejbližší době proto oslovíme také Českou lékařskou komoru s žádostí o součinnost,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR a dodává: „Mezi těmi, kteří jsou v dočasné neschopnosti, je téměř polovina mezi 25 – 50 lety. Často se jedná o lidi v plně produktivním věku. Proto se v rámci kontrolní činnosti zaměřujeme také na sociálně vyloučené lokality či klienty, u kterých víme, že mají velký potenciál zařadit se na pracovní trh a nemají konkrétní handicap, jenž by jim v práci bránil, přesto se ale zaměstnání vyhýbají,“ upřesňuje Kateřina Sadílková.

Podle generální ředitelky ÚP ČR je třeba si uvědomit, že na Úřadu práce ČR uchazeč žádá prioritně o zprostředkování zaměstnání, nikoli o podporu v nezaměstnanosti. Také není možné požadovat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen proto, aby člověk splnil podmínku pro poskytnutí sociální dávky nebo z důvodu platby zdravotního pojištění. Uchazeč o zaměstnání rovněž nesmí odmítnout vhodné pracovní místo bez vážných důvodů (např. zdravotní stav, péče o dítě apod.). Pokud tak učiní, může ho ÚP ČR sankčně vyřadit z evidence, případně může takovému klientovi odejmout dávky. Od začátku roku do konce srpna 2018 bylo sankčně vyřazeno 57 057 klientů.

Podle posledních dostupných údajů činí náklady na jednoho nezaměstnaného 17 250 Kč měsíčně. V případě 317 sankčně vyřazených z důvodu nedodržení režimu dočasné neschopnosti, zpravidla na dobu třech měsíců, činí celková úspora od počátku letošního roku minimálně 16, 5 mil. Kč. Další úsporu znamená i nečerpání nepojistných sociálních dávek po dobu vyřazení z evidence, což se týká asi poloviny kontrolovaných uchazečů o zaměstnání.

Jak už bylo uvedeno – Úřad práce ČR posiluje svou kontrolní činnost v terénu a bude v této praxi pokračovat i nadále. V tomto ohledu zároveň požádal o spolupráci Policii ČR, aby zajistil bezpečnost svých zaměstnanců a zabránil případným útokům ze strany některých nespokojených klientů.

Kateřina Beránková,
tisková mluvčí ÚP ČR