kultura organizace

Sociální práce odráží hodnoty a postoje lidí, kteří v této sféře pracují. Tyto hodnoty významně ovlivňují obsah
kultury organice a její identitu a jsou vnímány autorem jako důležitá spojnice mezi kulturou a identitou.
Ve středu pozornosti první části příspěvku je problematika identity a kultury organizace, jejich vzájemná souvislost
a možnost využití kultury organizace pro udržení její identity. V druhé části příspěvku se autor zabývá
výběrem a přijímáním zaměstnanců s ohledem na udržení identity organizace a žádoucího obsahu organizační
kultury Charity. Upozorňuje na nutnost vést otevřený rozhovor o hodnotách, z nichž vycházejí sociální služby
poskytované Charitou, na nutnost mluvit jazykem, který je srozumitelný pro uchazeče o práci, a také na schopnost
manažerů porozumět motivaci uchazeče o práci v Charitě.Zobrazit text

Autorky popisují změny v prožívání pracovníků v průběhu zkušenostně pojatého vzdělávání v individuálním plánování ve vybrané pobytové službě pro seniory. Deskriptivně pojatým kvalitativním výzkumem za pomoci rozhovorů a záznamů ze supervize identifikovaly dvě skupiny kategorií, které mohou být interpretovány nejen jako individuální změny, ale také jako kulturní změny k „novému přístupu“ narýsovanému profesionálním konceptem individuálního plánování v sociálních službách.Zobrazit text