posilnenie užívateľov

Príspevok sa zaoberá modelom integrovanej tvorby poznatkov v sociálnej práci a pre potreby sociálnej práce, ktorý vychádza z jej reflexívnej vnútornej podstaty a zo špecifického prepojenia teórie/výskumu a praktickej činnosti v tejto disciplíne. Popisuje východiská integrovanej tvorby poznatkov založenej na spolupráci výskumníkov/čok s poskytovateľmi služieb sociálnej práce, ich užívateľmi, ale aj s ďalšími kľúčovými aktérmi pôsobiacimi v sociálnej politike. Autorka sa v príspevku zameriava na osobitné postavenie sociálnych pracovníkov a pracovníčok v integrovaných tímoch, na ich mediačnú pozíciu a úlohu posilňovania užívateľov/liek služieb sociálnej práce k rovnocennej účasti na činnosti takýchto tímov. V závere autorka stručne informuje o skúsenostiach, ktoré má Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave, v ktorom pracuje, s angažovaním zástupcov/kýň mimovládneho sektora vo výskume zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti o staršie odkázané osoby v rámci integrovaných výskumných tímov.Zobrazit text