tradície

Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém so sebou prináša riziká v oblasti celospoločenskej (hospodárske, politické, sociokultúrne a i.), ale aj alebo hlavne na úrovni indivídua. V príspevku sa venujeme sociálnym súvislostiam na úrovni indivídua a sociálnych útvarov ním vytváraných na mikro- a mezoúrovni.Zobrazit text