Aktivizace a resocializace osob v sociální nouzi

Karolína Přádová

Medailon autorů:

Mgr. Karolína Přádová vystudovala multidisciplinární obor adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je doktorskou studentkou sociální práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2013 působila v nízkoprahových klubech pro děti a mládež, vedla programy pro děti z azylových domů, zaměřovala se na práci s osobami z vyloučených lokalit a následně na terénní práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Současně je zapojena do projektů o poruchách příjmu potravy a je moderátorkou diskusního fóra Healthyandfree.cz.

Anotace:

CÍLE: Cílem příspěvku je syntetizovat poznatky z empirických výzkumů, které zkoumají komplexnost různých vlivů na procesy aktivizace a resocializace a povahu jejich interakcí vedoucí k posunům v sociální situaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Review se opírá o pojmy aktivizace, která je definována jako soubor činností vedoucí k nastartování aktivity, která povede k sociálnímu začleňování, a resocializace, kterou vnímáme jako opětovné zapojení a začlenění jedince do běžného života a společnosti. METODY: Příspěvek má formu přehledového článku a čerpá z české i zahraniční literatury. Opírá se o poznatky více než čtyřiceti autorů. Klíčová slova: aktivizace, resocializace, reintegrace, sociální vyloučení. VÝSLEDKY: Předkládaný text vytváří na základě výzkumů přehled faktorů, které jsou chápány jako vedoucí k úspěšné aktivizaci a resocializaci, i faktorů považovaných za překážky. Syntetizuje zkoumané texty a vypichuje doporučení pro praxi. Jako málo prozkoumanou hodnotí otázku, zda a jak sociální práce v praxi pomáhá překonat identifikované bariéry a za jakých okolností vede k úspěšné resocializaci. Dále upozorňuje na nedostatek empirických výzkumů, které by umožnily formulovat hypotézy týkající se vztahů mezi různými aspekty sociální situace ohrožených osob či přímo faktory resocializace.  IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Článek má motivovat k empirickým výzkumům a poskytnout vhled do současného stavu poznání.

Klíčová slova:

aktivizace, resocializace, reintegrace, sociální vyloučení

s. 21–39

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné