Podpora well-beingu sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a kultúra organizácie na Slovensku

Lenka Chlebanová, Markéta Rusnáková

Mgr. Lenka Chlebanová, PhD., vyštudovala sociálnu prácu v bakalárskom a magisterskom programe a je bývalou doktorandkou na Katedre sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas doktorandského štúdia sa venovala témam sociálnej opory a well-beingu sociálnych pracovníkov v organizačnom kontexte a v rámci sociálnych služieb. Je autorkou a spoluautorkou vedeckýcha odborných článkov publikovaných na domácich a zahraničných konferenciách.

Doc . PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.,2 je docentka sociálnej práce na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobí ako vysokoškolská pedagogička dvadsaťdva rokov. Je členkou viacerých redakčných rád domácich aj zahraničných časopisov, je členkou správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci SR a členkou Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblasť vzdelávania. Zároveň je supervízorka a krízová interventka. V súčasnej dobe pôsobí ako prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility.

Abstrakt
CIELE: Cieľom príspevku je identifikovať nové možnosti podpory well-beingu sociálnych pracovníkov v rámci organizačnej kultúry u poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Na well-being sociálnych pracovníkov môžeme nazerať na osobnej, ale aj organizačnej rovine, kde odporúčame zvoliť holistický prístup (profesionálna, emocionálna, sociálna, fyzická, spirituálna rovina well-beingu). Z tohto prístupu vychádzame aj vo výskumnej časti, ktorá bola realizovaná v rámci dizertačnej práce. METÓDY: Kvalitatívny výskum využíva metódu tematickej analýzy, analyzované sú prepisy rozhovorov so sociálnymi pracovníkmi o praxi organizačnej kultúry v zariadeniach sociálnych služieb a dokumenty, ktoré definujú víziu, ciele a hodnoty v organizácii. VÝSLEDKY: Podľa výpovedí sociálnych pracovníkov je well-being v rámci organizačnej kultúry podporovaný zo strany organizácie predovšetkým v rovine profesionálnej, sociálna a emocionálna rovina sú podporované skôr neformálne medzi pracovníkmi. Organizačné dokumenty sú zamerané najmä na profesionálny a čiastočne sociálny well-being pracovníka. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Poskytovatelia sociálnych služieb môžu zlepšiť podporu sociálnych pracovníkov vďaka organizačným nástrojom, ktoré možno vbudovať do organizačnej kultúry. Je dôležité pozerať na well-being pracovníkov holisticky a preniesť ho do organizačnej vízie, cieľov a hodnôt, podporiť manažérov i sociálnych pracovníkov na ceste k spoločnej „kultúre well-beingu“.

Kľúčové slová
well-being, sociálni pracovníci, organizačná kultúra, organizačný well-being

s. 5-21

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné