Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči

Olga Hubíková, Jana Havlíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková

Medailon autorů:

Mgr. Olga Hubíková je výzkumnou pracovnicí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) – výzkumné centrum Brno, kde se dlouhodobě věnuje především kvalitativním výzkumům z oblasti sociální práce a sociálních služeb.

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., je výzkumnou pracovnicí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) – výzkumné centrum Brno, kde se dlouhodobě věnuje především kvalitativním výzkumům z oblasti sociální práce, sociálních služeb a příležitostně tématu nezaměstnanosti.

Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., působí na Fakultě sociálních studií MU v Brně a v brněnské pobočce VÚPSV. Bádá a vyučuje o identitě sociální práce, o přístupu sociálních pracovníků ke klientům v organizacích a o institucionalizaci sociální práce.

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., působí na FSS MU a v brněnské pobočce VÚPSV. Pedagogickou činnost i výzkumné aktivity dlouhodobě zaměřuje na témata politiky sociálních služeb, zejména plánování sociálních služeb na lokální úrovni a specifika poskytování sociálních služeb pro seniory.

Anotace:

Způsob, jakým sociální pracovník uchopí svou roli a přístup ke klientům v rámci agendy, kterou vykonává, ovlivňuje řada skutečností. Jedním z významných faktorů, v jehož mezích se představy daného pracovníka o dobrém výkonu jeho práce mohou realizovat, jsou pracovní podmínky. V tomto článku se zaměřujeme na analýzu současných pracovních podmínek sociálních pracovníků zajišťujících na kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR agendu příspěvku na péči (PnP). Konkrétně si klademe otázku, jakým způsobem pracovní podmínky těchto sociálních pracovníků ovlivňují uplatňování situačního přístupu v práci s klientem. Vycházíme přitom z kvalitativních dat shromážděných v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných KoP v rámci výzkumného projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP. Při analýze dat jsme se zaměřili na technické, materiální, organizační, legislativní a personální podmínky, v nichž sociální pracovníci agendy PnP působí. Pracovní podmínky jsou současně tím faktorem ovlivňujícím výkon sociální práce na ÚP ČR, jehož nastavení lze relativně rychle změnit. Proto považujeme za žádoucí se tématem pracovních podmínek sociálních pracovníků agendy PnP zabývat.

Klíčová slova:

pracovní podmínky, situační přístup, příspěvek na péči, kvalitativní výzkum

s. 5–22