Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli – Způsoby řešení dilemat

Radka Janebová, Marcela Hudečková, Romana Zapadlová, Jana Musilová

Medailon autorů:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice v Občanském sdružení Salinger v projektu Triangl, který se věnuje sanaci rodiny. Zabývá se etikou rozhodování v sociální práci a genderovými aspekty sociální práce.

Mgr. Marcela Hudečková pracuje jako sociální pracovnice a koordinátorka Dětského krizového centra v rámci činnosti Poradny pro oběti násilí a trestné činnosti ADRA v Hradci Králové.

Mgr. Romana Zapadlová pracuje jako sociální pracovnice na oddělení koncepcí a sociální péče Magistrátu města Hradec Králové.

Bc. Jana Musilová pracuje jako vedoucí referátu sociální péče na Úřadu městské části Praha 10.

Anotace:

Cílem článku je popsat konkrétní způsoby řešení dilematu sociálních pracovníků, kteří se rozhodli dilema mezi subjektivně vnímanou potřebou prosazovat práva klientů a mocenskými tlaky ze strany zadavatele řešit volbou prosazování práv klientů. Zároveň chceme ukázat, jaké důsledky měla tato volba pro jejich další profesní fungování. K dosažení cíle jsme zvolily kvalitativní výzkumnou strategii s využitím polostrukturovaných interview. Z našeho výzkumu vyplývá, že situace sociálních pracovnic v České republice se vyznačuje nejistotou a vydíratelností. Lze sice nalézt příklady sociálních pracovnic, které nemlčely a pokusily se prosazovat práva svých klientů skrze takové způsoby, jako jsou vyjednávání se zadavatelem, jednání s nadřízeným orgánem, veřejná kritika zadavatele, otevřená vzpoura vůči zadavateli či tajné prosazení „morálního ideálu“, ale tyto strategie se jeví jako značně rizikové. Ti, kteří se nenechají zastrašit výhrůžkami zadavatelů, mohou na svou „statečnost“ doplatit a přijít o zaměstnání, nebo dokonce ohrozit svou vlastní organizaci, která nemusí obdržet dotace.

Klíčová slova:

sociální práce, práva klientů, prosazování práv klientů, dilemata, způsoby řešení dilemat

s. 23–37