Teoretické pojetí hry v psychologii a kultuře

Jaroslava Raudenská, Martin Raudenský, Alena Javůrková

Medailon autorů:

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., je klinická psycholožka a psychoterapeutka, vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Zabývá se diagnostikou a psychoterapií u pacientů s chronickou bolestí. Přednáší lékařskou psychologii a psychologii bolesti v postgraduálním vzdělávání lékařů na IPVZ.
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D., přednáší na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha a Univerzitě JEP Ústí nad Labem.
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., je klinická neuropsycholožka a psychoterapeutka, vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze.

Anotace:

Při hledání herních prvků v psychologii jsme pokládali za nezbytné nejdříve zmapovat teoretické přístupy k pojetí hry z hlediska filozoficko- psychologického. Hra se zde objevuje v souvislosti s pojmy jako kultura, tvořivost, osobnost. Cílem práce je upozornit na možnosti využití herních prvků směrem k rozvoji tvořivosti a s důrazem na integraci osobnosti (sebehodnocení, sebenáhled, sebepoznání, sociální senzitivita a zpětná vazba v chování) v kontinuu zdraví a nemoci. Integrace osobnosti, uvědomění si „kdo jsem“, smysluplnost života a kreativita mají vliv na zdraví, a to jak psychické, tak fyzické. Modelovou situací může být chronické onemocnění, nevyléčitelná nemoc, chronická bolest. Přiměřená míra adaptace má úzký vztah ke zdraví (tzv. well being, tj. celkový pocit pohody duševní i somatické). Pro pocit zažívaného subjektivního štěstí jedince je důležitý subjektivní pohled na život, subjektivní pohled na zdravotní stav a jejich subjektivní interpretace. Adaptace potom souvisí významně s tím, jak jedinec bude subjektivně zvládat nepříjemné zákroky spojené s nemocí, například diagnostikou a léčbou chronické nemoci a bolesti.

Klíčová slova:

hra, tvořivost, osobnost, psychoterapie, závažné onemocnění, handicap, chronická bolest

s. 126–133