Trauma-informovaný přístup v sociální práci s rodinami vážně nemocných nebo zraněných dětí

Olga Klepáčková, Martina Černá

Medailon autorů:

Bc. Olga Klepáčková absolvovala v roce 2019 obor zdravotně-sociální pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Věnuje se problematice traumatu a psychosociální podpory ohrožených jedinců v kontextu sociální práce.

Mgr. Martina Černá, Ph.D., získala doktorský titul na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2009 působí na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Věnuje se problematice sociální psychologie a dobrovolnictví pro vybrané cílové skupiny, působí jako psychoterapeut. 

Anotace:

CÍLE: Text se věnuje tématu trauma-informovaného přístupu v pediatrické péči se zaměřením na jeho využití v kontextu sociální práce s rodinami vážně nemocných či zraněných dětí. Pozornost je věnována zejména problematice zdravotního traumatu a zdravotního traumatického stresu v pediatrické péči, což je jev, který dle dostupných zdrojů dosud nebyl v ČR v této oblasti sociální práce blíže popsán. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na téma sociální práce s vybranou cílovou skupinou je nahlíženo z perspektivy trauma-informovaného přístupu včetně jeho adaptace vytvořeného specificky pro oblast péče v pediatrii. METODY: Text je koncipován jako přehledová teoretická stať. Pro dosažení cíle byla zvolena metoda kvalitativní obsahové analýzy převážně zahraničních odborných zdrojů. VÝSLEDKY: Text nabízí nový úhel pohledu na potřeby rodin vážně nemocných nebo zraněných dětí s ohledem na specifika jejich situace související s nemocí či úrazem dítěte. Přispívá také k lepšímu povědomí o možnostech jejich psychosociální podpory se zaměřením na zvýšení kvality života a prevenci dlouhodobých negativních následků v důsledku životní zkušenosti spojené s nemocí či úrazem dítěte. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Prezentované poznatky mohou být přínosem především pro sociální a  zdravotně sociální pracovníky, kteří působí ve zdravotnictví a ve své praxi se věnují rodinám vážně nemocných či zraněných dětí nebo se s touto cílovou skupinou setkávají v rámci poskytování sociálních služeb.

Klíčová slova:

pediatrická péče, psychosociální podpora, sociální práce, zdravotní trauma

s. 5–23