Prevence rizikových jevů dětí a dospívajících z pohledu OSPOD a neziskových organizací

Následující příspěvek je záznamem rozhovoru se zástupci organizací pracujících s dětmi, dospívajícími a rodinami v lokalitě MČ Praha 8 – OSPOD Praha 8, Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú., a Salesiánské středisko mládeže. Tyto organizace se rozhodly spojit síly s cílem posílit prevenci rizikových jevů dětí a dospívajících v lokalitě.

V rámci společného pilotního projektu oslovily vedení vybraných lokálních základních škol a nabídly jim další možnosti, jakými mohou podpořit nejen své žáky, aby trávili smysluplně volný čas a zlepšili své sociální dovednosti, ale i jejich rodiny, aby mohly pro své děti vytvářet bezpečné a podnětné prostředí.

Výše zmínění aktéři také očekávají, že sekundárním projevem této aktivity bude intenzivnější spolupráce škol a neziskových organizací a intervence pracovníků OSPOD na školách bude nutná pouze v zákonem určených situacích.

S jakými problémy v oblasti prevence se při práci se svými klienty / ve své práci setkáváte?

OSPOD P8: V rámci prevence se OSPOD věnuje spíše selektivní prevenci u ohrožených dětí, které definuje § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se například o děti, o které není pečováno, jsou oběťmi trestné činnosti nebo se naopak samy dopouští protiprávního jednání. Mezi ohrožené děti patří ale i nezletilí, kteří se ocitnou mimo péči rodiny, ať už se jedná o náhradní rodinnou nebo institucionální výchovu. OSPOD zaměřuje preventivní a poradenskou činnost tak, aby zamezil rozvoji negativních jevů u dítěte nebo v rodině.

LATA: Při práci s rodinami často řešíme problémy související se školou. Nejde vždy jen o školní přípravu dětí, ale i komunikaci rodičů se školou a dojednávání vzájemné spolupráce, např. způsoby sledování prospěchu dětí, zajištění školních pomůcek, předávání důležitých informací nebo problémové chování dítěte ve škole. Dále také řešíme volný čas dětí, osamostatňování dětí přiměřeně věku a ve velké míře vztahy a komunikaci v rodině.

Salesiánské středisko mládeže: Cílovou skupinou, se kterou v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež  pracujeme, jsou děti a mládež ve věku 13 až 22 let. Kritériem pro práci s klienty je to, že se nachází v nepříznivé sociální situaci. Mezi nejčastější oblasti problémů, se kterými se naši klienti setkávají, jsou složité vztahy, jak mezi vrstevnickou skupinou, tak v rodině, a nejčastějším případem jsou vztahy partnerské. Často s našimi klienty mluvíme o jejich rodinném prostředí a snažíme se mapovat, jaké mají vztahy s rodiči a následně mluvit o tom, v čem můžou být jejich rodiče pro ně oporou a naopak. Častým tématem, které se pravidelně opakuje u všech dospívajících, je téma sebepřijetí a nacházení seberealizace.

Co společně chcete změnit a proč by se to mělo podařit ve spolupráci lépe, než kdyby se o naplnění cíle snažil každý sám?

OSPOD P8: Společným cílem by mělo být snižování počtu ohrožených dětí, včasná a cílená intervence s využitím neinvazivních možností vstupování do soukromí rodin a výkonu rodičovství. OSPOD jako prodloužená ruka státu chce do rodiny vstupovat při nejzávažnějších případech ohrožení dítěte, kdy je k ochraně života, zdraví a pozitivního vývoje na místě zásah státu. Ve spolupráci s neziskovým sektorem chceme upřednostnit neinvazivní dobrovolnou spolupráci rodiny ve prospěch zájmu dítěte.

LATA: Za náš program Rodina (k) sobě vnímáme důležité zahájit spolupráci včas a předejít tak narůstání problému. Proto bychom rádi, aby se o našem programu rodiče a děti dozvěděli co nejdříve – třeba ve škole! Chceme, aby školy měly více možností, jak podpořit své žáky, aniž by jim to zabralo příliš času. Činnosti OSPOD Prahy 8 na NZDM Vrtule (pozn.: Salesiánské středisko mládeže) vnímáme jako šikovný balíček 3 v 1, který by se školám mohl v mnoha situacích hodit.

Salesiánské středisko mládeže: Vzhledem k tomu, že je naše služba určena primárně cílové skupině mladistvých a s rodinou ani se školou se do kontaktu nedostaneme, může spolupráce přinést nový rozměr při zakázce klienta. V našem zařízení nemáme šanci vidět zakázku/problém z jiného pohledu, než nám nabízí náš klient, což může být mnohokrát zavádějící, avšak na tomto principu fungujeme. Vzájemná provázanost a spolupráce by mohla vést k efektivnějšímu uchopení životní události daného jedince a hledání společného východiska, provázaného na všech úrovní našich kompetencí.

Jak vaše spolupráce probíhá?

OSPOD P8: V současné chvíli je snaha rozšířit spolupráci o školy na území městské části Praha 8. Dochází k navazování kontaktů a propojování škol, OSPOD a neziskového sektoru tak, aby v případě spolupráce byla zajištěna koordinace a efektivita při práci s klientem. Současně je vytvářen strukturovaný plán spolupráce a školy budou mít k dispozici doporučenou organizaci ke konkrétnímu projevu rizikového chování. Je snaha přiblížit působnost neziskového sektoru do prostředí škol, do přirozeného prostředí pro dítě.

LATA:  V naší trojici se pravidelně setkáváme, iniciujeme spolupráci s vybranými školami a zpracováváme výstupy ze spolupráce. Zatím jsme, řekla bych, v pilotní fázi, ve které ověřujeme potřeby škol, vytváříme různé formy spolupráce a sbíráme příklady dobré praxe pro inspiraci dalších škol či organizací. Každá organizace za sebe pak navazuje spolupráci s vybranými školami individuálně. Náš program nabízí kromě podpory komunikace mezi rodičem a školou i poradenství pro učitele při vyhodnocování závažnosti problémů.

Salesiánské středisko mládeže: Naše spolupráce by probíhala primárně na půdě školy, kde bychom se mohli se zástupci z každého zařízení potkávat a vymýšlet společné řešení, jak zlepšit životní situaci daného jedince. V další řadě by byla možnost v rámci potřeby klienta doporučit spolupráci v dalším zařízení. Nakonec by spolupráce mohla přinést hezké profesní propojení a možnou inspiraci při práci s klienty daných služeb.

Co vám spolupráce přináší?

OSPOD P8: OSPOD Praha 8 je domluvený s organizacemi LATA a Salesiánským střediskem mládeže na spolupráci v oblasti zdárného vývoje nezletilých dětí v souvislosti s rizikovými projevy chování. V rámci propojenosti neziskového sektoru se školami by byla zaručena včasná a efektivní intervence. Po zjištění rizikového chování je tedy cílem poskytnout rodině neinvazivní možnost řešení formou podpory neziskového sektoru a odsunutí intervence státu v podobě OSPOD. Dochází tak k postupu, který vede k prevenci před vznikem ohrožení dítěte.

LATA: Příležitost navázat pevná pracovní partnerství, nahlédnout opět o něco hlouběji do práce kolegů z jiných organizací či lépe porozumět potřebám a kompetencím škol. To vše nám umožňuje dělat naši práci zase o něco lépe.

Salesiánské středisko mládeže: Propojení, spolupráci, jiný pohled na problém v daném případě.

Jaký by měl být finální dopad spolupráce v oblasti prevence?

OSPOD P8: Snažíme se o to, aby veřejnost, odborná i laická, měla povědomí o specialistech, na něž se může obrátit. V oblasti zdravotnictví jsme se naučili, že se zlomeninou musíme na chirurgii, nikoli kardiologii. Budeme rádi, když školské instituce a laická veřejnost budou mít povědomí o možnostech neziskového sektoru. Vzroste tak možnost brzkého detekování projevu rizikového chování, cílené a včasné intervence, a tím rozšíření prevence proti nutnosti zásahu státu do svobody a soukromí rodiny.

LATA:  Ideálem je stav, ve kterém bude rodinám a dětem nabídnuta potřebná pomoc a podpora včas. Což znamená mimo jiné právě to, že školy budou mít v rukou další možnosti, jak řešit problémové situace svých žáků, kterými jsou k tomu určené služby a programy neziskových organizací, a nikoliv OSPOD, který by měl být až tím posledním řešením.

Salesiánské středisko mládeže: Finálním dopadem spolupráce OSPODU, Laty a NZDM Vrtule by měl být lepší a efektivnější přínos práce pro klienty našich služeb a zařízení. Také by měl dát v rámci spolupráce nový pohled a nové propojení v oblastech, kde se problematika dotýká stejných klientů. Projekt by měl přispět ke zlepšení vztahů a zdravého vývoje obyvatel Prahy 8.

David Karl a Jan Štěrba,
OSPOD Praha 8

Petra Pfaurová,
Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú., vedoucí programu Rodina (k) sobě

Alžběta Matysová,
Salesiánské středisko mládeže