Proběhla online konference Inovace v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) zorganizovala na základě podnětů pracovní skupiny dne 10. února 2022 odbornou konferenci s názvem Inovace v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v ČR. Konference se konala v online prostoru.

Primárním cílem konference bylo zjistit, jak konkrétně členské školy ASVSP v praxi reflektují trendy ve vzdělávání a potřeby praxe ve svých regionech. Zajímala nás také očekávání členských škol od ASVSP k zavádění inovací ve vysokoškolském vzdělávání v sociální práci. Důležitým cílem i bylo identifikovat příklady dobré praxe.

Konference se zúčastnilo 40 účastníků. 12 kolegů a kolegyň referovalo o jejich zkušenostech s inovacemi ve vzdělávání, které realizují v prostředí členských škol. Představili se vyučující ze čtyř univerzit (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU), Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE UJEP), Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JCU) a jedné VOŠ (CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc).

Program konference byl sestaven tak, aby byly představeny inovace na různých úrovních.

Dva příspěvky (CARITAS, FHS UK) byly primárně zaměřeny systémově. Prezentovaly principy, metody a formy vzdělávání, ale i přínosy a obtíže implementace inovací na úrovni školy a konkrétního studijního programu.

Další dva příspěvky přinesly podněty pro inovaci Minimálního standardu vzdělávání (dále jenom MS) – Menšinové skupiny (ZSF JU) a Sociální politika (FSE UJEP a FZS JCU).

Jeden příspěvek (FHS UK) ukázal možnosti aplikace konkrétního přístupu (SF) ve výuce (Seminář pro tvorbu diplomové práce).

Dále byly představeny inovace zavedené na FSS OU – využití projektové výuky v praktickém vzdělávání, a popsána činnost sboru konzultantů z praxe (lidé se zkušeností složité životní situace, kteří v současnosti nebo v minulosti využívali služby sociální práce). Působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílejí své životní příběhy pomocí metody storytellingu.

Podařilo se tedy identifikovat několik inspirativních příkladů dobré praxe ve vzdělávání.

Ve všech prezentacích bylo přítomno objasnění teoretických východisek, argumenty ve prospěch zavedení dané inovace, přínosy i obtíže implementace.

Současně příklady ukazují, jak některé členské školy reagují na společenské  výzvy,  sociální problémy, potřeby praxe a měnící se vzdělávací potřeby studujících.

Je možné usuzovat, že dané školy prezentovaly vlastní pojetí terciárního vzdělávání sociálních pracovníků (včetně např. filozofie výchovy, didaktiky) a představu o profilu absolventa a profesních způsobilostech sociálních pracovníků.

V jednotlivých prezentacích a i v rámci diskuze zaznívaly zejména tyto argumenty pro zavádění inovací v prostředí škol:

  • konkurenceschopnost a atraktivita programů: příklady inovací na jiných tuzemských školách (otázka trendů a potřeb praxe),
  • zahraniční zkušenosti – trend internacionalizace v terciárním vzdělávání (i atraktivita pro studenty ze zahraničí),
  • inovace vzdělávání souvisejí i s naplňováním třetí role škol, např. zavedení kurzu dobrovolnictví, využívání projektové výuky.

Z reflexe účastníků vyplynulo, že konferenci považovali za inspirativní, zajímavou a přínosnou. Konference předčila očekávání mnohých účastníků i organizátorů. Nejvíce rezonovala témata participace a spolupráce a smysluplnost vzdělávání pro studenty a vyučující.

Výkonná rada ASVSP předpokládá, že v rámci činností pracovních skupin a konzultační skupiny budou bezprostředně využity výsledky konference. Účastníci si osvojili návrhy doc. Oldřicha Matouška pořádat každoročně takto zaměřenou konferenci a zřídit rubriku v online části časopisu Sociální práce | Sociálna práca tematicky zaměřenou na inovace v terciárním vzdělávání.

Tatiana Matulayová,
ASVSP