Tremedias: zaměřujeme se na práci s rodinou

Nezisková organizace Tremedias je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, která se zaměřuje na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavními oblastmi činnosti organizace je poskytování rodinných mediací, supervizí a facilitací v oblasti pomáhajících profesí. Základna působení je v Třebíči, kde v roce 2008 organizace začínala, ale dnes působí už celorepublikově.

Projekty, které Tremedias navrhuje a realizuje, usilují o podporu společenské a pracovní integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Nově také organizace vykonává sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření KÚ Kraje Vysočina.  V této oblasti poskytuje odborné poradenství pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně ohroženy nebo se potýkají se sociálním vyloučením.  V rámci jejich podpory spolupracují se státními i nestátními orgány.

Pro práci s rodinami využívají pracovníci organizace často mediaci, která je efektivní metodou vyjednávání a řešení sporů. Prostřednictvím rodinné mediace mají rodiče či partneři možnost dohodnout se, zlepšit své vztahy a vzájemnou komunikaci, transformovat své konflikty a minimalizovat negativní dopad svých sporů na rodinu a děti. V tomto smyslu funguje mediace jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora jejích členů.

Supervize, kterou Tremedias nabízí, mohou využít jednotlivci, týmy či organizace a státní i nestátní zařízení. Významně rozvíjí sebereflexi vedoucí k pochopení souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu v pracovní činnosti. Přispívá tak k rozvoji kvality organizací a jejich služeb. Důraz je kladen na aktivaci vlastního potenciálu pomáhajících pracovníků v bezpečném a tvořivém prostředí.

Tremedias poskytuje supervizi odbornou (případovou), individuální nebo skupinovou a supervizi řízení.

Kromě mediace, facilitace, supervize a odborného poradenství realizuje Tremedias také vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí. V rámci vzdělávání pokrývá mnoho témat například z oblastí psychoterapie, koučování, krizové intervence, případové konference apod.

Pole působnosti organizace Tremedias je široké, avšak stěžejní profilací je práce s rodinou. Projektové aktivity sledují trendy přímé práce s jednotlivcem i rodinou a zavádí nové metody a nástroje. Kromě případových konferencí, které se v posledních letech celorepublikově těší velké popularitě, nyní realizuje Tremedias na Vysočině také rodinné kruhy.

Tereza Vlčková