2/2016

Migrace a integrace imigrantů na území České republiky jsou v současné době témata, o kterých se hovoří a píše. Kontexty hovorů a textů jsou různé. Významnou roli při informování odborné i laické veřejnosti hrají odborníci a odbornice, kteří se problematikou migrace a integrace imigrantů dlouhodobě zabývají. Jejich znalosti a zkušenosti jsou významným prvkem podílejícím se na konstrukci obrazu migrační situace v ČR. I my jsme v rámci tématu Sociální práce, aktér sociální politiky oslovili doktorku Helenu Dluhošovou, vedoucí oddělení integrace a informací Odboru azylové a migrační politiky MVČR a zeptali jsme se jí, jaké změny přináší aktualizované politiky integrace cizinců, jak integraci ovlivňuje tzv. migrační krize v EvropěZobrazit text

Nezisková organizace Tremedias je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, která se zaměřuje na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavními oblastmi činnosti organizace je poskytování rodinných mediací, supervizí a facilitací v oblasti pomáhajících profesí. Základna působení je v Třebíči, kde v roce 2008 organizace začínala, ale dnes působí už celorepublikově. Projekty, které Tremedias navrhuje a realizuje, usilují o podporu společenské a pracovní integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Nově také organizace vykonává sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření KÚ Kraje Vysočina.  V této oblasti poskytuje odborné poradenství pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně ohroženy nebo se potýkají se sociálním vyloučením.  V rámci jejich podporyZobrazit text

Současným trendem v oblasti sociální práce je návrat k přirozeným zdrojům, umožňujícím participaci jednotlivých členů komunit na procesu rozhodování. Na stejném principu je založena také metoda rodinných kruhů. Je to nový nástroj přímé práce s rodinami, který posiluje kompetence členů rodiny k řešení nepříznivé životní situace, a tím je činí méně závislými na systému sociální péče. Setkání rodiny má v sobě potenciál, který byl dosud v sociální práci s rodinami málo využíván – přijetí rodiny jako experta na vzniklou situaci je základním předpokladem k realizaci rodinných kruhů. Podporu vytváří facilitátor Rodinným kruhem rozumíme v pojetí Tremedias vytvoření facilitovaného prostoru pro rodinu při hledání řešení její složité situace.  VZobrazit text

V roce 2014 byl na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU) akreditován a v září 2015 otevřen navazující magisterský studijní obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (dále jen KAD) ve studijním programu Zdravotně sociální péče. Cíleně reaguje na soudobé a budoucí potřeby praxe spojené s řešením přesahů zdravotně sociální oblasti, jako je stárnutí obyvatelstva, zaměstnanost lidí v důsledku změn zdravotního stavu ad. Akreditaci oboru KAD předcházela mimo jiné analýza trhu práce a potřeb zdravotní a sociální politiky v ČR, které jsou explicitně či sekundárně vyjádřeny v různých národních i pracovních dokumentech týkajících se obyvatelstva v souvislosti se zdravím. Příkladem jsou Teze právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotnímZobrazit text

O sociální politice a sociální práci lze přemýšlet různými způsoby a dojít k nestejným závěrům o rolích, vztazích, cílech, nástrojích, efektech a podobně. V denní praxi lidé často neuvažují nad tímto vztahem a nepojmenovávají si, co je co. Denně jej prožívají, a to s různými důsledky, kterým praxi sociálních pracovníků a pracovnic může tento vztah ovlivnit. V následujícím rozhovoru Rut Kolínská vypráví, jak vznikly svépomocné skupiny matek, jak se organizovaly a organizují, kam směřují a čím byla a jsou mateřská centra a činnosti matek na mateřské a rodičovské dovolené užitečné. Rozhovor ilustruje proměnlivost vztahu (sociální) politiky a (sociální) práce obsažené v činnostech svépomocných skupin mateřskýchZobrazit text

Jako neslyšící předsedkyně Tichý dům neslyšících, z. s., chápu, že domovy seniorů, léčebny, sanatoria, hospice a další zařízení se snaží poskytovat běžným klientům kvalitní péči a zajistit důstojné a aktivní staří. Ale ne všem neslyšícím klientům je však obdobná speciální péče dopřána. Uvedená zařízení chybí a také proškolený personál, který by lépe chápal, co to je být sluchově postižený, a který by také ovládal znakový jazyk neslyšících (mateřský jazyk neslyšících) či simultánní přepis (překlad mluvené řeči do psané formy v reálném čase) a znal jejich specifika. Všimla jsem si slyšícího personálu nevědoucího si často rady, jak s neslyšícími starými lidmi efektivně komunikovat. Na vlastní oči jsem viděla,Zobrazit text

Problematika migrace a integrace imigrantů na území České republiky byla ještě donedávna předmětem diskusí angažovaných. Politici, státní a regionální úředníci příslušných institucí, neziskové organizace, pomáhající odborníci a v neposlední řadě i sami imigranti více než pětadvacet let formují migrační a integrační politiku, již lze shledávat jako reaktivní a restriktivní. Tzv. migrační krize v Evropě způsobila, že problematika migrace a integrace se stala součástí denních diskusí lidí mimo okruh angažovaných. Již několik měsíců média pravidelně více či méně informovaně vysvětlují zásadní problémy migrace a integrace a lidé se vážně zabývají imigranty a soužitím s nimi. Vedle společenského zájmu došlo na počátku roku 2016 ke změnám vZobrazit text

Na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v současné době připravuje řada legislativních návrhů, které budou mít při své implementaci dopady na sociální pracovníky. Jedním ze zásadních očekávání je nárůst počtu sociálních pracovníků, kteří budou přímými aktéry těchto politik, s primárním cílem chránit lidskou důstojnost osob, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Při té příležitosti je však na místě položit si otázku, zda a nakolik jsou sociální pracovníci v rámci kvalifikačního, případně dalšího vzdělávání na tyto nové požadavky připraveni z hlediska výkonu praxe, ale také zda a jak jsou připraveni na formulaci těchto opatření participovat, ovlivňovat je, získávat o nich informace či rozeznávat možnosti a bariéry při jejichZobrazit text

Sociální politika, sociální práce, výrazy v dnešní době hojně užívané, spojované a skloňované. Jaká je relace, resp. jaká by měla být relace mezi těmito dvěma pojmy a za nimi se skrývajícími obory z pohledu práva? Východiskem pro nalezení odpovědi na tuto otázku bude snaha o definici obou termínů s následným hledáním průniků v rovině právní. Úvodem této expertizy budiž definice výše uvedených termínů. Sociální politika, jež je chápána jako obor nadřazený sociální práci, bude upřednostněna. Sociální práce je obecně považována za jeden z nástrojů sociální politiky, proto bude definována následně. Sociální politiku je možno, dle Krebse, vymezit na základě obecné formulace politiky. „Politiku lze obecně chápat jako specifickou společenskouZobrazit text